អ្នក​ដែល​ត្រូវ​បាន​ហៅ​ឲ្យ​ធ្វើ​ការ

English: Ye Who Are Called to Labor

First line: Ye who are called to labor / Ye who are call’d to labor and minister for God / Ye who are called to labor and minister for God

Original language: English

Words: Mary Judd Page
Music: Daniel B. Towner


អ្នក​ដែល​ត្រូវ​បាន​ហៅ​ឲ្យ​ធ្វើ​ការ (បុរស)
, 198


១. អ្នកដែលបានហៅឲ្យធ្វើការនិងឲ្យបម្រើដល់ព្រះមានពរហើយដល់អស់អ្នកមានបព្វជិតភាពតាំងដោយព្រះដើម្បីផ្សាយពីដំណឹងល្អទ្រង់ក្នុងចំណោមជាតិសាសន៍ប្រកាសក្តីសង្គ្រោះក្តីពិតនិងសុខសាន្តដល់លោកិយ៖
២. ឱ!កុំឲ្យក្តីលោភចំណង់ក្នុងលោកាបំពានឡើយគំនិតអ្នកបានបរិសុទ្ធខ្លួនអ្នកជាបុរសពិតកាលបន្លឺសំឡេងអ្នកឡើងដូចត្រែផ្លុំឮខ្លាំងៗប្រាប់លោកាថា៖«ចូររៀបចំខ្លួនជួបនឹងព្រះនៃអ្នក!»
៣. បើដូចនោះសូមឈប់និយាយគិតនិងអួតឥតប្រយោជន៍សូមអធិស្ឋានបានជានិច្ចកុំឃ្លាតឡើយហើយធ្វើពិតព្រះវិញ្ញាណនឹងមកបង្រៀនប្រទានពរជ័យក្រាស់ក្រៃព្រះសង្គ្រោះនឹងគង់នឹងអ្នករហូតដល់ទីបំផុត។
៤. ពរជ័យដ៏ធំរង់ចាំអ្នកព្រះនឹងប្រទានជំនឿអ្នកនឹងសោយរាជ្យដោយសិរីរុងរឿងហើយឈ្នះក្តីស្លាប់មិនយូរអ្នកនឹងមកស៊ីយ៉ូនជាមួយកណ្ដាប់អ្នកច្រូតអ្នកនឹងមិនស្គាល់ទុក្ខទៀតឡើយតែបានមកុដរុងរឿងវិញ៕

X:321 Q:3/8=66 M:6/8 L:1/8 K:Bb F=EF B2 F | A G2- G2 G | A2 G E2 G | F6 | yy

អ្នក​ដែល​ត្រូវ​បាន​ហៅ​ឲ្យ​ធ្វើ​ការ (បុរស)

, 198