ព្រះនៃ​យើង​ជា​បន្ទាយ​យ៉ាង​មាំ​

English: A Mighty Fortress Is Our God

First line: Ein feste Burg ist unser Gott / A mighty fortress is our God, a bulwark never failing / A mighty fortress is our God / A mighty fortress is our God / Castillo fuerte es nuestro Dios / A mighty fortress is our God, A bulwark / A mighty fortress is our God, A tower of strength

Original language: German
Original title: Ein feste Burg ist unser Gott

Words: Martin Luther
Music: Martin Luther


ព្រះនៃ​យើង​ជា​បន្ទាយ​យ៉ាង​មាំ​
, 28


ព្រះនៃយើងជាបន្ទាយយ៉ាងមាំទីបាំងការពារមិនដែលចាញ់។ព្រះយើងជាជំនួយដ៏អស្ចារ្យទ្រង់ប្រោសជំងឺឲ្យបានជា។ទ្រង់ឈ្នះគ្រប់អ្វីទាំងអស់។ទ្រង់សង្គ្រោះពីការធ្លាក់ព្រះចេស្ដាទ្រង់អស្ចារ្យ។ទ្រង់បង្កើតអ្វីគ្រប់យ៉ាងហើយទ្រង់នឹងសោយរាជ្យដរាបទៅ៕

X:68 Q:1/4=80 M:4/4 L:1/4 K:D d | d d A/B/ c | d/c/ B HA yy

ព្រះនៃ​យើង​ជា​បន្ទាយ​យ៉ាង​មាំ​

, 28