Iesu, Se‘i e Fa‘atasi Mai

English: Abide with Me; ’Tis Eventide

First line: Iesu, ia ta faatasi ai! / Abide with me; ’tis eventide! The day is past and gone / Abide with me; ’tis eventide / Abide with me, ’tis eventide! The day

Original language: English

Words: M. Lowrie Hofford
Music: Harrison Millard


Iesu, Se‘i e Fa‘atasi Mai
, 93


1. Iesū, ia e fa‘atasi mai. Ua te‘a nei le ao.Ua afiafi le asō. Ua lata mai le po.Maliu mai i lo‘u loto nei, Ma lo‘u apitaga.
[Chorus]Iesū, ia e fa‘atasi mai; Ua o‘o mai le po.Iesū, ia e fa‘atasi mai; Ua o‘o mai le po.
2. Iesū, ia e fa‘atasi mai. O lou fa‘atasi mai,Ua mu ai lo‘u loto nei; I lou mafuta mai.Ua tumu lo‘u agaga nei, I au afioga.
3. Iesū, ia e fa‘atasi mai. Ua na‘o a‘u le po,Pe a e lē fa‘atasi mai, Pe lē ta‘ita‘i mai.E o‘o mai le pogisa, I lo‘u aiga.

X:165 Q:1/4=69 M:3/4 L:1/8 K:Eb G2 | G3 G B3/2G/ | G3/2F/ F3 F | A3 A AA | G4 yy

Iesu, Se‘i e Fa‘atasi Mai

, 93

Iesu ia Ta Faatasi ai

, 46

Trans.: Harry A. Dean