สถิตกับข้าสายัณห์วันนี้

English: Abide with Me; ’Tis Eventide

First line: Abide with me, ’tis eventide! The day / Abide with me; ’tis eventide! The day is past and gone / Abide with me; ’tis eventide

Original language: English

Words: M. Lowrie Hofford
Music: Harrison Millard


สถิตกับข้าสายัณห์วันนี้
, 75


1. สถิตกับข้าสายัณห์วันนี้ ทิวาลาปฐพีความมืดโรยตัวทั่วท้องธานี ราตรีเลื่อนใกล้เข้ามาข้าขอเชิญพระองค์เยือนดวงจิตสถิตในเรือนของข้า
[Chorus]โอ้พระผู้ช่วยโปรดอยู่กับข้า ราตรีสายัณห์วันนี้โอ้พระผู้ช่วยโปรดอยู่กับข้า ราตรีสายัณห์วันนี้
2. สถิตกับข้าสายัณห์วันนี้ วันนี้พระทรงเคียงใกล้ทำให้ดวงจิตข้านั้นลุกไหม้ เมื่อได้ติดต่อพระองค์คำพระองค์นั้นเปี่ยมล้นจิตข้าจนพาข้าเคียงพระองค์
3. สถิตกับข้าสายัณห์วันนี้ ราตรีจะเนิ่นนานหนาถ้าข้าไม่สามารถติดต่อพระและพบแสงในพระองค์ข้ากลัวความมืดมนของโลกา โปรดมาพักในเรือนข้า

X:165 Q:1/4=69 M:3/4 L:1/8 K:Eb G2 | G3 G B3/2G/ | G3/2F/ F3 F | A3 A AA | G4 yy

สถิตกับข้าสายัณห์วันนี้

, 75