โปรดทรงสถิตกับข้า!

English: Abide with Me!

First line: Abide with me! Fast falls / Abide with me! / Abide with me! fast falls the eventide / Abide with me—fast falls the eventide / Abide with me! fast falls the eventide; The darkness

Original language: English

Words: Henry F. Lyte
Music: William H. Monk


โปรดทรงสถิตกับข้า!
, 77


1. องค์พระเยซูโปรดทรงสถิตกับข้าจวนค่ำยามเย็นราตรีเคลื่อนใกล้เข้ามาเมื่อผู้ช่วยใดไม่อาจช่วยให้รอดได้เมื่อสุขสลายขอพระสถิตกับข้า
2. ชีวิตข้าเจ้านับวันใกล้มรณาความสุขฝ่ายโลกเสื่อมถอยพลอยโศกโศกาเห็นความแปรเปลี่ยนเน่าเปื่อยวนเวียนเรื่อยไปพระผู้ไม่แปรเปลี่ยนโปรดสถิตกับข้า
3. ทุกโมงยามข้าขอพระสถิตชิดเนาพระคุณทำลายอำนาจชั่วที่ลวงเรายามทุกข์หรือสุขพระเป็นที่พึ่งนำพาผู้ใดไม่ปานโปรดทรงสถิตกับข้า

X:166 Q:1/4=84 M:4/4 L:1/4 K:Eb G2 G F | E2 B2 | c B B A | G4 | G2 A B | c2 B2 | A F G =A | B4 | yy

โปรดทรงสถิตกับข้า!

, 77