สิริสรรเสริญเกียรตินานา

English: All Glory, Laud, and Honor

First line: All glory, laud, and honor to thee, Redeemer, King / All glory, laud, and honor

Original language: Latin
Original title: Glor­ia, laus, et hon­or

Words: Theodulph of Orleans
Music: Melchior Teschner


สิริสรรเสริญเกียรตินานา
, 29


1. สิริสรรเสริญเกียรตินานาแด่ราชาพระผู้ไถ่องค์ที่เด็กเล็กร้องพ้องใจโฮซันนาไปวิจิตรพระเป็นราชาอิสราเอลพระเป็นโอรสเดวิดพระองค์ทรงนามงามทั่วทิศว่าองค์ศักดิ์สิทธิ์ราชา
2. เทวาพากันสรรเสริญซ้องกึกก้องไปในสวรรค์ชาวชนและสิ่งทรงสร้างสรรค์พร้อมใจกันอัญชุลีชาวฮีบรูเดินชูใบปาล์มต้อนรับนามพระทรงสรีเรามอบสรรเสริญสดุดีแด่องค์ภูมีด้วยรัก
3. ก่อนพระพลีชนม์เพื่อเราผองเขาร้องเพลงสวดเยินยอบัดนี้เราร้องพร้องเพลงเพราะมอบต่อพระในเมืองฟ้าพระองค์รับสรรเสริญของเขารับรักเราเฝ้าวันทาทรงโปรดปรานงานดีนานาทรงเป็นราชาปรานี

X:69 Q:1/4=112 M:4/4 L:1/4 K:C C | G G A B | c2 c e | d c c B | c3 yy

สิริสรรเสริญเกียรตินานา

, 29