Humingi sa Dios

English: Ask of God

First line: Lagi kang sinasabihan Nagsasaliksik ka naman / You’ve been told so many things

Original language: English

Words: Nik Day
Music: Nik Day