Te U Maʻu ʻI Fē ʻa e Melinó?

English: Where Can I Turn for Peace?

First line: Where can I turn for peace?

Original language: English

Words: Emma Lou Thayne
Music: Joleen G. Meredith


Te U Maʻu ʻI Fē ʻa e Melinó?
, 63


1. Ko e fē ʻa e melinó?Pe ko e fiemālié,Ko e monū kuo nau liʻaki aú?Kafo ai ʻa e lotó, Pe mafasiáHe vakai ki hokuLaumālié.
2. ʻI he taulofuʻuʻA e faingataʻa,Te u hūfanga nai ki fē, Ko Koe pē,ʻE maʻu nai mei fē, ʻA e fiemālié,Ko hai ʻe ʻafioʻiKo Sīsū pē.
3. Naʻá Ne taliaHoku mamahí,He faingataʻa kotoa ʻEiki ēʻOmi pē ʻa e nongá. ʻOmi kiate au.ʻOku taʻe ngataHoʻo ʻofá.

X:129 Q:1/4=100 M:4/4 L:1/4 K:D A2 G F | G G F2 | A2 c B | A2 E2 | yy

Te U Maʻu ʻI Fē ʻa e Melinó?

, 63