ʻO ka Tau Tutuku Hiva Fiefia

English: Sing We Now at Parting

First line: ʻOka tau tutuku, Hiva fiefia / Sing we now at parting, One more strain / Sing we now at parting One more strain of praise / Sing we now at parting

Original language: English

Words: George Manwaring
Music: Ebenezer Beesley


ʻO ka Tau Tutuku Hiva Fiefia
, 88


1. ʻO ka tau tutuku,hiva fiefia,Ki heʻetau Tamai.Heʻene ʻofa.ʻI Heʻene tauhi,ʻa kitautolu,Hiva fakamālōʻi he ʻaho ní.
2. Fakamālōʻia,ʻi he lahi fau,ʻO e ngaahi monū.Taʻefaʻalaua.Hiva fiefia.Mo fakafetaʻi,ʻOku taau mo I-a ke Ne maʻú.
3. Ko ho mau Huhuʻi,ʻoku mau kole,Siʻemau lotu.Ke ʻafioʻi.Tauhi kimautolú,mei he ngaahi hē,Tuku mai Hoʻo ʻofaki he ngaué.

X:156 Q:1/4=100 M:4/4 L:1/8 K:C E3 D C2 G2 | G4 E4 | c2 G2 A2 GE | D6 z2 | yy

ʻO ka Tau Tutuku Hiva Fiefia

, 88

ʻOka tau tutuku hiva fiefia

, 160