Afe Mai Hē

English: Abide with Me!

First line: Afe mai he / Abide with me! Fast falls / Abide with me! fast falls the eventide; The darkness / Abide with me! / Abide with me—fast falls the eventide / Abide with me! fast falls the eventide

Original language: English

Words: Henry F. Lyte
Music: William H. Monk


Afe Mai Hē
, 87


1. Afe mai hē kuo mamalu ʻa e pō;Hono nunuʻa ʻEiki ta nofo!Ka mole hoku fakafeʻao,ʻEiki afe mai ā ʻo ta nofo.
2. Ka ngata leva ʻa e nofo ko ē.Ko e lusaʻanga ʻe mole vave.ʻE ʻauha leva ia he mate;ʻOua naʻá ku hē ta nofo pē.
3. ʻAofi au he taimi kotoa.Hoku filí na ke ngalomia.Tokoni mai ʻEiki hoʻo māma.Tolona ʻa e loa ta nofo ā.

X:166 Q:1/4=84 M:4/4 L:1/4 K:Eb G2 G F | E2 B2 | c B B A | G4 | G2 A B | c2 B2 | A F G =A | B4 | yy