Sisu tu ʻi Mafimafi

English: Jesus, Mighty King in Zion

First line: Sisu Tuʻi Mafimafi / Jesus, mighty King in Zion, Thou alone / Jesus, mighty King in Zion, Thou alone our guide / Jesus, mighty King of Zion / Jesus, mighty King in Zion

Original language: English

Words: John Fellows
Music: Tracy Y. Cannon


Sīsū Tuʻi Māfimafi
, 137


1. Sīsū Tuʻi Māfimafi,Ko hoku takimuʻa,Ko Hoʻo folofola pē,Hoku falalaʻanga.
2. Ko e anga Hoʻo ʻofá,Mo Hoʻo fai funganí,Hā ʻi Hoʻo hāʻele ná,Ne fai ki Soataní.
3. Hāʻeleʻanga tonu ē,Ne Ke tuku kia au,Molomolo mui vaʻé,Lōmekina he peaú.
4. Ke ke tanu fakatahaMo Sīsū he lolotoToe tuʻu kuo maʻaHe ʻuli ʻo e loto.
5. ʻOua te ke manavahēPea ʻoua ʻe foʻiKa te ke ia Sīsū pePapitaiso vai lahi.

X:234 Q:1/4=100 M:4/4 L:1/4 K:C E E F G | A A G E | c3/2 c/ B A | G ^F G2 | yy

Sīsū Tuʻi Māfimafi

, 137

Sisu Tuʻi Mafimafi

, 109

Sisu tu ʻi Mafimafi

, 317