Tau Nofo he ʻEiki Hono Tafaʻaki

English: Who’s on the Lord’s Side?

First line: Tau nofo he ʻEiki Hono tafaʻaki / Who’s on the Lord’s side? / Who’s on the Lord’s side? Who? Now is the time / Who’s on the Lord’s side? Who? Now is the time to / Who’s on the Lord’s side? Who?

Original language: English

Words: Hannah Last Cornaby
Music: Henry H. Russell


Tau Nofo he ʻEiki Hono Tafaʻaki
, 163


1. Tau nofo he ʻEikí,Hono tafaʻakí,Tau kole mo tangi,Tau nofo he ʻEikí,ʻIkai ha tau ʻe fai,Fili ʻe ʻoho mai.Ka ʻoho ʻa e filí,Tau nofo he ʻEikí.
[Chorus]Tau nofo he ʻEikiHono tafaʻakiTau kole mo tangiTau nofo he ʻEikí.
2. Tau tali ʻa e ʻEikí,Mo ʻEne faʻahí.Faʻahi mālohi,Tau nofo he ʻEikí.Te tau ʻikunaʻi,ʻIkai ha tokaʻi.ʻEiki ngaahi ʻEiki,Tau nofo he ʻEikí.
3. Ko e maka naʻe tā,Taʻe kau ha nimá.Teka he fonua,Tau nofo he ʻEikí.Tau ō ʻo malanga,ʻI he loto toʻa.ʻOua te tau foʻi,Tau nofo he ʻEikí.
4. Mālohi ʻo heli,ʻEne ʻahiʻahí.Heʻetau faʻahi,Tau nofo he ʻEikí.Ko e tauʻatāina,Kau tau ʻa e ʻOtua.Kau tau e ko e mafi,Tau nofo he ʻEikí.

X:260 Q:3/8=84 M:6/8 L:1/8 K:G D | D2 G G2 A | B6 | BBB c2 B | A3- A2 yy

Tau Nofo he ʻEiki Hono Tafaʻaki

, 163

Tau nofo he ʻEiki Hono tafaʻaki

, 175

Arr.: George Careless