Haʻu Kāinga ʻOua Manavahē

English: Come, Come, Ye Saints

First line: Haʻu kainga ʻoua manavahe / We’ll find the place / Come, come, ye saints, no toil nor labour fear / Come, come, ye Saints, no toil nor labor fear / Come, come ye Saints, not toil nor labor fear / Come, come, ye saints, no toil / We’ll make the air with music ring / Come, come, ye Saints / Come, come, ye Saints, no toil or labor fear

Original language: English

Words: William Clayton
Music: English folk song


Haʻu Kāinga ʻOua Manavahē
, 18


1. Haʻu kāinga ʻoua manavahē,Ke tau fiefiá.Neongo e faingataʻa e fonongá,Te tau maʻu ʻa e palé,ʻOku lelei ʻetau ngāuéʻI heʻetau fai mālohí.Kapau te tau faitotonú,ʻE lelei, ʻE lelei.
2. ʻOku ʻikai ha meʻa faingataʻa,Falala kia Sīsū.ʻE taʻe ʻaongá ʻetau ʻamanakí,Kapau te tau foʻí,ʻAi ʻa e tātā ʻo e moʻuíʻO tuʻu maʻu hotau ʻEikí,Pea te tau maʻu ʻa e talí,Kuo lelei, Kuo lelei.
3. Te tau maʻu ʻa e fonua lelei,Kuo teuteú,ʻE ʻikai haʻu ke maumau melinóʻA e kakai taʻe ʻofá,Ke tau hiva fiefiáKi hotau tuʻi ko Kalaisí,Pea te tau hiva aí,Kuo tau moʻuí.
4. Pea kapau te tau mate aí,ʻE lelei ʻe lelei,ʻE mole ai hotau faingataʻá.Kapau te tau maté,Kapau te tau toe moʻuíʻE ikuna ʻa e faingataʻá,Pea te tau fakamālō,Ki hotau, ʻOtuá.

X:30 Q:1/4=84 M:4/4 L:1/8 K:G G2 G3/2A/ B3 G | FG AB c4 | yy

X:326 Q:1/4=84 M:4/4 L:1/8 K:C clef=treble-8 c2 c3/2d/ e3 c | Bc de f4 | yy

Haʻu Kāinga ʻOua Manavahē

, 18

Haʻu kainga ʻoua manavahe

, 13