ʻA e Meʻa Moʻui Kotoa pē

English: All Creatures of Our God and King

First line: ʻA e meʻa moʻui kotoa pe / All creatures, worship God most high! / All creatures of our God and King, Lift up your voice / All creatures of our God and King / Oh, criaturas del Señor / Vous créatures du Seigneur / All creatures of our God and King / Созданья Бога и Царя

Original language: English

Words: St. Francis of Assisi; William H. Draper (adapter)
Music: German hymn; Geistliche Kirchengesäng, Cologne, 1623


ʻA e Meʻa Moʻui Kotoa pē
, 28


1. ʻA e meʻa moʻui kotoa pē,Homou leʻo hiki hake,Haleluʻia! Haleluʻia!Huelo koula ʻo e laʻāMo e maama ʻo e māhiná,Haleluʻia! Haleluʻia!
[Chorus]Haleluʻia,Ke hivaHaleluʻia.
2. Matangi angi mālohi,Holo mo e ʻao he langi,Haleluʻia! Haleluʻia!Fiefia he pongipongiNgeia ʻi he efiafi,Haleluʻia! Haleluʻia!
3. ʻA e vaitō ekiakiMou hiva ki he ʻEiki,Haleluʻia! Haleluʻia!ʻOkú Ne fakamaamaʻA e faʻahinga tangataHaleluʻia! Haleluʻia!
4. ʻA māmani he ʻahó ni,Fakahā e Māfimafi,Haleluʻia! Haleluʻia!Matala pea fua e ʻakauʻO tala hono nāunau,Haleluʻia! Haleluʻia!

X:62 Q:1/2=76 M:3/2 L:1/4 K:Eb E2 | E F G E G A | B4 yy

ʻA e Meʻa Moʻui Kotoa pē

, 28

Arr.: Ralph Vaughan Williams

ʻA e meʻa moʻui kotoa pe

, 4