Ko e Nāunau pea mo e Ngeiá

English: All Glory, Laud, and Honor

First line: All glory, laud, and honor / All glory, laud, and honor to thee, Redeemer, King

Original language: Latin
Original title: Glor­ia, laus, et hon­or

Words: Theodulph of Orleans
Music: Melchior Teschner


Ko e Nāunau pea mo e Ngeiá
, 33


1. Ko e nāunau pea mo e ngeiá,ʻA Koe Tuʻi Tapuhā.Hōsana pea fiefiá,ʻA e fānau kotoá,Ko e Tuʻi ʻo ʻIsilelí,ʻA e ʻAlo Tēvitá.Haʻu he huafa ʻo e ʻEikí,Tuʻi mo e monūʻiá.
2. Ko e kau ʻāngelo ná,Nau fakamālōʻiá.ʻO nau fetāliaki,Ongoongo mei langi,Ko e kau Hepelū ē,Ne nau haʻu mo e pāmé.Pea nau hiva fiefiá,ʻI heʻenau aʻusiá.
3. ʻO hiva fakafetaʻi,ʻI Hoʻo mamahí.Kuó ke hakeakiʻi,ʻOatu ʻemau tangí,Peá ke hōifua maí,Talia e ʻofa ní.Pea fakafiefiaʻí,ʻA e Tuʻi Fakalangí.

X:69 Q:1/4=112 M:4/4 L:1/4 K:C C | G G A B | c2 c e | d c c B | c3 yy

Ko e Nāunau pea mo e Ngeiá

, 33