ʻOku ʻofa ʻa e ʻOtua

English: God Is Love

First line: Mamani kei ʻalaha / ʻOku ʻofa ʻae ʻOtua / Earth, with her ten thousand flow’rs, Air, with all / Earth, with her ten thousand flow’rs / Earth, with her ten thousand flowers / Earth with her ten thousand flowers, Air, with all

Original language: English

Words: Thomas R. Taylor
Music: Thomas C. Griggs


Ko e ʻOtuá ko e ʻOfa
, 44


1. Māmani kei ʻalaha,Hā mai ʻa hono ngeiá,Hēvani ʻo e ʻOtuá.Hā fakaʻofoʻofa.Pea tala ʻa Ho ngeiá.ʻOtua ko e ʻofá.
2. Leʻo mei he moʻungá,Toafa mo e vaotā,Matangi ʻoku angíHiva ʻa e manupunaPea hiva fakataha,ʻOtua ko e ʻofá.
3. ʻAmanaki leleí.Tupu he loto ʻofá,Laumālie ne tuku maí.Takanga mo e kakaí,Leʻo mei ʻolungá,ʻOtua ko e ʻofá.

X:87 Q:1/4=104 M:3/4 L:1/4 K:G D2 G | F2 D | (E A) F | G3 | yy

X:313 Q:1/4=104 M:3/4 L:1/4 K:Bb F2 B | A2 F | (G c) A | B3 | yy

Ko e ʻOtuá ko e ʻOfa

, 44

Mamani kei ʻalaha

, 30

ʻOku ʻofa ʻa e ʻOtua

, 270