Ia Tai’o Vau i te Parau Mo’a

English: As I Search the Holy Scriptures

First line: As I search the holy scriptures

Original language: English

Words: C. Marianne Johnson Fisher
Music: C. Marianne Johnson Fisher


Ia Tai’o Vau i te Parau Mo’a
, 169


1. ’Ia tai’o vau i te parau mo’a,te Metua here,ha’amaita’i mai iā’u i tepa’ari ’e te ’ite.
2. ’Ia tai’o vau i te parau mo’a,fa’auru mai iā’u,fa’a’ite mai te parau aronō te orara’a nei.
3. ’Ia tai’o vau i te parau mo’a,’a aroha mai iā’u,tāmarû i tō’u ’ā’au,’e a fa’aora iā’u.
4. ’Ia tai’o vau i te parau mo’a,tauturu mai iā’u.’Ia feruri ’e ’ia pe’ei tā ’Oe parau mo’a.

X:277 Q:1/4=88 M:4/4 L:1/4 K:Bb F F B A | G F F E | D F B d | c B A2 | yy

Ia Tai’o Vau i te Parau Mo’a

, 169

Ia Tai’o Vau i te Parau Mo’a

, no. 75