Lớn Bấy Duy Ngài

English: How Great Thou Art

First line: Hỡi Đức Chúa Trời, khi tôi suy ngẫm những điều thấy / O Lord my God / O Lord my God, when I in awesome wonder

Original language: Swedish
Original title: O store Gud

Words: Carl Boberg; Stuart K. Hine (adapter)
Music: Tradititonal Swedish folk tune


X:86 Q:1/4=72 M:4/4 L:1/8 K:Bb F FF | D3 F FF GG | E2 G3 yy

Lớn Bấy Duy Ngài

, 86