Chúa Là Sự Sáng Của Tôi

English: The Lord Is My Light

First line: Giê Su là sự sáng Ta há sợ chi nữa / The Lord is my light; then why should I fear? / The Lord is my light / The Lord is my light—then why should I fear? / The Lord is my light; then why should I fear? By

Original language: English

Words: James L. Nicholson
Music: John R. Sweney


X:89 Q:1/4=92 M:4/4 L:1/8 K:G D2 | D2 G3/2A/ B3 B | dc GA B3 yy

Chúa Là Sự Sáng Của Tôi

, 89

Chúa Là Sự Sáng Của Tôi

, 103