Tune: Encircle Him (Sam Cardon)

Composer: Sam Cardon