Tune: Empty (Nik Day; Otavio Tobias)

Composer: Nik Day; Otavio Tobias

This tune is associated with the following texts: