Thánh Ca, 144
Giờ Phút Yên Tịnh


Giờ Phút Yên Tịnh

First line: Một đôi khi tâm hồn con an vui