Buhi ang Akong Manunubos

English: My Redeemer Lives

First line: I know that my Redeemer lives, Triumphant / I know that my Redeemer lives, Triumphant Savior / I know that my Redeemer lives

Original language: English

Words: Gordon B. Hinckley
Music: G. Homer Durham


Buhi ang Akong Manunubos
, 79


1. Buhi akong Manunubos,Malampusong Anak sa Dios,Mibuntog sa kamatayon,Akong Hari ug akong Dios.
2. Buhi, ang gituhoan ko,Ang paglaum sa katawhan,Giya sa matarung dalan,Sa kamatayon mipukan.
3. Hatagi kos Espiritu,Ang kalinawng gikan Nimo,Mosubay sa imong dalanNgadtos imong gingharian.

X:135 Q:1/4=92 M:4/4 L:1/4 K:G D | B3/2 B/ d B | G A B3/2 yy

Buhi ang Akong Manunubos

, 79