Nyob Nrog Nraim Kuv; Twb Tsaus Ntuj Lawm

English: Abide with Me; ’Tis Eventide

First line: Abide with me; ’tis eventide! The day is past and gone / Abide with me; ’tis eventide / Abide with me, ’tis eventide! The day

Original language: English

Words: M. Lowrie Hofford
Music: Harrison Millard


Nyob Nrog Nraim Kuv; Twb Tsaus Ntuj Lawm
, 70


1. Nyob nrog nraim kuv; twb tsaus ntuj lawm.Lub hnub twb ploj mus lawm;Cov duab ntxoov ntxoo twb tab tom los;Hmo ntuj twb los txog lawm.Thov koj los nyob hauv kuv lub siab,Cheem koj nyob txhua sij hawm.
[Chorus]Cawm Seej, nyob nrog nraim kuv hmo no;Saib seb, twb tsaus ntuj lawm,Cawm Seej, nyob nrog nraim kuv hmo no;Saib seb, twb tsaus ntuj lawm.
2. Nyob nrog nraim kuv; twb tsaus ntuj lawm.Thaum koj nrog kuv taug musTau ua rau kuv lub siab kub lug,Thaum kuv nrog koj txuas lus.Cov lus koj hais tau tshoov kuv siabXav nrog koj txhua sij hawm.
3. Nyob nrog nraim kuv; twb tsaus ntuj lawm,Hmo no kho kuv lub siabYog tsis muaj koj nrog kuv txuas lus,Tsis muaj koj ci ntsa iab.Kev tsaus ntuj yuav nyob hauv kuv tsevThiab ua rau kuv ntshai kawg.

X:165 Q:1/4=69 M:3/4 L:1/8 K:Eb G2 | G3 G B3/2G/ | G3/2F/ F3 F | A3 A AA | G4 yy

Nyob Nrog Nraim Kuv; Twb Tsaus Ntuj Lawm

, 70