Mloog Nej Txhua Haiv Neeg!

English: Hark, All Ye Nations!

First line: Sehet, ihr Völker, Licht bricht heran! / Hark, all ye nations!

Original language: German
Original title: Sehet, ihr Völker!

Words: Louis F. Mönch
Music: George F. Root


Mloog Nej Txhua Haiv Neeg!
, 121


1. Mloog, nej txhua haiv neeg! Mloog ntuj lub suabKom nej zoo siab hauv txhua lub teb chaws!Cov tim tswv qw ntshoo nrooj hu zaj no:Qhov tseeb twb tau rov los!
[Chorus]Qhov tseeb yog qhov kaj ntawm txoj moo zooUas ci lug los ntawm Vajtswv lub rooj!Kev tshav ntuj no zoo li lub hnub ci,Ci thoob ntiaj teb ib txhis.
2. Nrhiav hauv qhov tsaus ntuj, sawv daws tau quaj;Lawv tau muaj siab ntseeg tos ntsoov hnub tuaj.Tsaus ntuj dhau lawm; sawv daws zoo siab kawg.Qhov tseeb tau rov los lawm!
3. Peb cov uas Vajtswv xaiv los pab lawv,Peb mus rau txhua haiv neeg thiab teb chaws.Peb yuav koom ua ke txhawb nqa qhov tseeb,Qhia nws txoj lus dawb ceev.

X:264 Q:1/4=108 M:4/4 L:1/8 K:Bb F2 G3/2F/ D2 F2 | B2 c3/2B/ G4 | A2 A3/2B/ c2 d2 | B2 A3/2G/ F4 | yy

Mloog Nej Txhua Haiv Neeg!

, 121