Los, Los cov Ntseeg

English: Come, Come, Ye Saints

First line: Come, come ye Saints, not toil nor labor fear / Come, come, ye Saints, no toil or labor fear / We’ll make the air with music ring / Come, come, ye saints, no toil nor labour fear / Come, come, ye Saints, no toil nor labor fear / We’ll find the place / Come, come, ye saints, no toil / Come, come, ye Saints

Original language: English

Words: William Clayton
Music: English folk song


Los, Los cov Ntseeg
, 15


1. Los, los, cov ntseeg, tsis txhob txhawj tsis txhob ntshai;Peb sawv daws yuav zoo siab.Txawm tias yuav nyuaj txoj kev uas peb yuav mus.Vajtswv yuav nrog nraim peb.Txawm yuav deb npaum twg, los peb yuav musLeej Txiv yuav pab kom peb mus txog.Rau siab ntso mus peb yuav zoo siab—Peb yuav zoo! Peb yuav zoo!
2. Peb tsis txhob quaj, thiab xav tias nyuaj ua luaj.Txhob txhawj mog, yeej tsis nyuaj.Yog peb xav tau Vajtswv txoj koob hmoov zoo,Peb yuav tsum npaj kev ncaj.Muab peb lub neej rau Vajtswv saib xyuas.Vajtswv yeej yuav tsis tso peb tseg.Thiab tsis ntev ces peb yeej yuav yeej—Tsis txhob txhawj! Tsis txhob txhawj!
3. Peb yeej yuav tau nyob qhov chaw Vajtswv npaj;Nyob puag tim sab hnub poob.Yuav tsis muaj neeg ua kev txhawj ntshai rau pebVim Vajtswv nrog peb nyob.Peb yeej yuav hu nkauj nrog huab cua ya.Qw nrov nrov qhuas peb tus Vajtswv;Zoo siab tshaj plaws thiaj li hu nkuaj—Zoo siab kawg! Zoo siab kawg!
4. Txawm yog peb tuag ua ntej peb mus txog chaw,Peb txhob txhawj yuav tau zoo.Peb tsis txhawj txog tej kev nyuaj siab ntxiv lawm,Vim peb nrog cov ntseeg nyob.Yog Vajtswv cia peb tseem muaj txoj siaPom cov ntseeg txoj kev sib hlub tiag.Ces peb yuav hu suab nkauj nrov nrov—Mus ib txhis! Mus ib txhis!

X:30 Q:1/4=84 M:4/4 L:1/8 K:G G2 G3/2A/ B3 G | FG AB c4 | yy

X:326 Q:1/4=84 M:4/4 L:1/8 K:C clef=treble-8 c2 c3/2d/ e3 c | Bc de f4 | yy