Nej Cov uas Vajtswv Hu Los

English: Ye Who Are Called to Labor

First line: Ye who are called to labor / Ye who are call’d to labor and minister for God / Ye who are called to labor and minister for God

Original language: English

Words: Mary Judd Page
Music: Daniel B. Towner


Nej Cov uas Vajtswv Hu Los (Txiv Neej)
, 150


1. Nej cov uas Vajtswv hu los ua nws tes dej tes num,Cov uas tau txais pov thawj hwj, tsa los ntawm nws cov lus,Qhuab qhia rau txhua txhia haiv neeg, qhia txog nws txoj moo zooThiab tshaj tawm txoj kev cawm dim, kev thaj yeeb nyob saum roob.
2. Txhob cia tej tsis muaj qab hau los yeeb koob ntawm ntiaj tebKov yeej nej siab uas dawb huv; cia li coj li txiv neej.Tsa nej lub suab ntev thiab nrov zoo li suab raj suab xyuQhia haiv neeg tseem tsaug zog npaj mus ntsib nej tus Vajtswv.
3. Tsis txhob hais lus tsis tseem ceeb los yog tsis txhob khav theebNquag thov Vajtswv tsis tu ncua; ua raws li txoj kev tseeb.Tus uas Nplij Siab yuav qhia nej, thiab foom koob hmoov muaj nqi.Nej tus Cawm Seej yuav nrog nraim nej mus ib txhiab ib txhis.
4. Cov koob hmoov nplua mias tos nej; Vaj-tswv txhawb nej kev ntseeg.Nej yuav tau txais meej mom thiab kev tuag los nej kov yeej;Tsis ntev nej los rau Xi-oos, txhua tus nqa ib teg nplej.Tsis muaj kev txom nyem quaj ntsuag, nej yuav tau lub koob meej.

X:321 Q:3/8=66 M:6/8 L:1/8 K:Bb F=EF B2 F | A G2- G2 G | A2 G E2 G | F6 | yy

Nej Cov uas Vajtswv Hu Los (Txiv Neej)

, 150