Peb tus Vajtswv Yog Peb tus Pej Thuam

English: A Mighty Fortress Is Our God

First line: Ein feste Burg ist unser Gott / A mighty fortress is our God, A bulwark / A mighty fortress is our God, A tower of strength / A mighty fortress is our God, a bulwark never failing / A mighty fortress is our God / A mighty fortress is our God / Castillo fuerte es nuestro Dios

Original language: German
Original title: Ein feste Burg ist unser Gott

Words: Martin Luther
Music: Martin Luther


Peb tus Vajtswv Yog Peb tus Pej Thuam
, 24


Peb tus Vajtswv yog peb tus pej thuam,Ruaj khov kho yeej yuav tsis ploj.Peb tus Vajtswv siv zog txhawb pab peb.Nws kho peb tej kev kub ntxhov.Nws yeej kov yeej tag nrho.Nws cawm peb dim Kev Poob.Nws muaj hwj huam hwj chim.Txhua yam tsav yog Nws tsim.Nws yeej yuav kav peb mus ib txhis.

X:68 Q:1/4=80 M:4/4 L:1/4 K:D d | d d A/B/ c | d/c/ B HA yy

Peb tus Vajtswv Yog Peb tus Pej Thuam

, 24