Peb Los Qhuas thiab Pe Hwm Koj

English: All Glory, Laud, and Honor

First line: All glory, laud, and honor / All glory, laud, and honor to thee, Redeemer, King

Original language: Latin
Original title: Glor­ia, laus, et hon­or

Words: Theodulph of Orleans
Music: Melchior Teschner


Peb Los Qhuas thiab Pe Hwm Koj
, 25


1. Peb los qhuas thiab pe hwm koj,Tus Txhiv Dim thiab Vaj Ntxwv,Tus uas ua rau cov me nyuamHu hauxanas rau nws.Koj yog Ixayees Vaj Ntxwv,Yog Daviv tus Tub zoo.Tus uas Vajtswv tau txib los,Tus Vaj Ntxwv Tau Koob Hmoov.
2. Cov tim tswv uas nyob saum ntujTag nrho txhua tus qhuas koj,Thiab neeg saum yaj thiab txhua yamKoj tau tsim yeej hwm koj.Cov neeg Henplais tau los thiabNqa nplooj toov laj tos koj;Peb txoj kev qhuas thiab kev hlub,Peb muab tej no rau koj.
3. Ua ntej koj raug kev txom nyem,Lawv tau hu nkauj qhuas koj;Nim no peb hu nkauj rau koj,Tus uas tau kev tsa nto.Koj lees txais lawv tej zaj nkauj;Thov lees yuav peb kev hlub,Tus uas nyiam txhua yam tsav zoo,Vaj Ntxwv uas siab dawb huv.

X:69 Q:1/4=112 M:4/4 L:1/4 K:C C | G G A B | c2 c e | d c c B | c3 yy

Peb Los Qhuas thiab Pe Hwm Koj

, 25