សូម​ដល់​ព្រះ

English: Ask of God

First line: អ្នក​បាន​ដឹង​ឮ​រឿង​ជា​ច្រើន / You’ve been told so many things

Original language: English

Words: Nik Day
Music: Nik Day


សូម​ដល់​ព្រះ

, 1