ថ្វាយ​ពរព្រះ​អម្ចាស់​ដ៏​អស្ចារ្យ

English: Praise to the Lord, the Almighty

First line: Lobe den Herren, den mächtigen König der Ehren / Praise ye the Lord, the Almighty, the King of creation / Praise to the Lord, the Almighty, the King of creation / Alma, bendice al Señor que a los astros gobierna / Loué soit Dieu le Seigneur, le puissant Roi de gloire / Praise to the Lord, the Almighty / Praise ye the Lord, the Almighty / Господа славь ты, мой дух / Praise to the Lord, the Almighty, who rules all creation / Praise to the Lord, the Almighty, the King of creation

Original language: German
Original title: Lobe den Herren, den mächtigen König der Ehren

Words: Joachim Neander
Music: Stralsund Gesangbuch, 1665


ថ្វាយ​ពរព្រះ​អម្ចាស់​ដ៏​អស្ចារ្យ
, 30


១. ថ្វាយពរព្រះអម្ចាស់ដ៏អស្ចារ្យជាស្តេចនៃការបង្កើត!ចិត្តខ្ញុំថ្វាយដល់ទ្រង់ដ្បិតទ្រង់ជាជីវិតនិងព្រះសង្គ្រោះ!សោយរាជ្យបល្ល័ង្កបទភ្លេងអ័រហ្គេននិងចម្រៀងបន្លឺបទនៃការថ្វាយដល់ទ្រង់!
២. ថ្វាយពរដល់ទ្រង់ឱ!សូមអ្វីៗក្នុងខ្លួនខ្ញុំគាប់ដល់រាជប្រសូតជាឥន្ទ្រីការពារដល់ពួកបរិសុទ្ធនៃទ្រង់អ្នកមិនដឹងឬថាក្តីត្រូវការអ្នកបានឆ្លើយតបតាមអ្វីដែលទ្រង់បានតែងតាំង?
៣. ថ្វាយពរដល់ទ្រង់ដែលរៀបចំផ្លូវសម្រាប់អ្នកនិងការពារសិរីនិងករុណាទ្រង់នឹងបានដល់យ៉ាងប្រាកដជាក់សូមគិតម្តងទៀតនូវអ្វីដែលព្រះទ្រង់អាចធ្វើព្រោះទ្រង់ធ្វើជាមិត្តសម្លាញ់អ្នក។
៤. ថ្វាយពរដល់ព្រះអម្ចាស់!ឱ!សូមឲ្យខ្ញុំបានសព្វព្រះទ័យអស់អ្នកដែលរស់រួមនឹងពូជអ័ប្រាហាំឲ្យទ្រង់គាប់ចិត្ត!ចូរថ្លែង«អាម៉ែន»ប្រមូលគ្នាថ្វាយពរម្តងទៀតកាលយើងថ្វាយបង្គំចំពោះទ្រង់៕

X:72 Q:1/4=112 M:3/4 L:1/4 K:G G G d | B3/2 A/ G | F E D | E F G | A3 | G3 | yy

ថ្វាយ​ពរព្រះ​អម្ចាស់​ដ៏​អស្ចារ្យ

, 30

Arr.: William S. Bennett; Otto Goldschmidt