พระผู้ไถ่ฉันทรงพระชนม์

English: My Redeemer Lives

First line: I know that my Redeemer lives, Triumphant / I know that my Redeemer lives, Triumphant Savior / I know that my Redeemer lives

Original language: English

Words: Gordon B. Hinckley
Music: G. Homer Durham


พระผู้ไถ่ฉันทรงพระชนม์
, 58


1. ฉันรู้พระผู้ไถ่ทรงพระชนม์พระผู้ช่วยคนรอดพระบุตราพระเจ้าพระผู้นำและราชาทรงชนะความตายความปวดร้าว
2. ศิลาศรัทธาฉันทรงชีวังองค์ความหวังแห่งประชาในหล้าองค์ประทีปสู่ทางที่ดีกว่าองค์แสงจ้าส่องหลังม่านความตาย
3. โปรดประทานพระวิญญาณแก่ฉันทั้งสันติที่มาจากพระองค์และศรัทธาให้เดินทางแคบตรงที่นำส่งฉันสู่นิรันดร

X:135 Q:1/4=92 M:4/4 L:1/4 K:G D | B3/2 B/ d B | G A B3/2 yy

พระผู้ไถ่ฉันทรงพระชนม์

, 58