Ang Manunubos Ko’y Buhay

English: My Redeemer Lives

First line: I know that my Redeemer lives, Triumphant / I know that my Redeemer lives, Triumphant Savior / I know that my Redeemer lives

Original language: English

Words: Gordon B. Hinckley
Music: G. Homer Durham


Ang Manunubos Ko’y Buhay
, 77


1. Ang Manunubos ko’y buhay,Anak ng Diyos, matagumpay,Sa kamataya’y nagwagi,Panginoon ko at Hari.
2. Buhay ang tangi kong lakas,Maaasahan S’yang wagas,Sa tamang landas, S’ya’y gabay,Ilaw sa kabilang buhay.
3. Igawad ang Espiritu,Kapayapaang handog N’yo.At ang tiwalang masundan,Landas sa kawalang-hanggan.

X:135 Q:1/4=92 M:4/4 L:1/4 K:G D | B3/2 B/ d B | G A B3/2 yy

Ang Manunubos Ko’y Buhay

, 77