Ko Hoku Huhuʻi

English: My Redeemer Lives

First line: I know that my Redeemer lives, Triumphant Savior / I know that my Redeemer lives / I know that my Redeemer lives, Triumphant

Original language: English

Words: Gordon B. Hinckley
Music: G. Homer Durham


Ko Hoku Huhuʻi
, 67


1. ʻOku moʻui hoku Huhuʻí,Pea kuó Ne ikunaʻí,ʻA e mate pea mo hētesi,Ko hoku Tuʻi mo e ʻEiki.
2. ʻOkú Ne moʻui ko e makatuʻú,ʻO ʻeku tui fakalotú,Ko e maama ulo maʻu pē,Ko e faka-fiemālie.
3. Ke foaki Ho Laumalié,Hoko ko e fakanonga pē,Fononga ʻi Hono halaPea aʻu ki ʻitāniti.

X:135 Q:1/4=92 M:4/4 L:1/4 K:G D | B3/2 B/ d B | G A B3/2 yy