Arue Matou ia Oe, te Faaora

English: All Glory, Laud, and Honor

First line: All glory, laud, and honor / All glory, laud, and honor to thee, Redeemer, King

Original language: Latin
Original title: Glor­ia, laus, et hon­or

Words: Theodulph of Orleans
Music: Melchior Teschner


Arue Matou ia Oe, te Faaora
, 31


1. ’Ārue mātou ia ’Oe,te Fa’aora,te Ari’i nō ’Īserā’ela, Hōsana!Tama hui Ari’i’Oe nā Davida,’a ho’i mai e tō mātouAri’i here.
2. Tē ’ārue nei te maumelahi ia ’Oe,’e te mau mea (a)to’ai hāmanihia.’Ua tāhopu tōHebera ia ’Oe na;Tē ’ārue ato’anei mātou ia ’Oe.
3. ’Ārue rātou ia ’Oe,te Fatu here,’Ārue ato’a (a)tu neimātou ia ’Oe,fāri’i mai i tā mātou’āruera’a,ia ’Oe na tō mātouAri’i rahi.

X:69 Q:1/4=112 M:4/4 L:1/4 K:C C | G G A B | c2 c e | d c c B | c3 yy

Arue Matou ia Oe, te Faaora

, 31