Xin Ở Cùng Tôi

English: Abide with Me!

First line: Chúa hỡi ở cùng tôi lúc kim ô lặn rồi / Abide with me! / Abide with me—fast falls the eventide / Abide with me! fast falls the eventide / Abide with me! Fast falls / Abide with me! fast falls the eventide; The darkness

Original language: English

Words: Henry F. Lyte
Music: William H. Monk


X:166 Q:1/4=84 M:4/4 L:1/4 K:Eb G2 G F | E2 B2 | c B B A | G4 | G2 A B | c2 B2 | A F G =A | B4 | yy

Xin Ở Cùng Tôi

, 166

Xin Ở Cùng Tôi

, 51