Ko e Ngaahi Hiva mo e Ngaahi Veesi ʻEkitiviti

Ko e Ngaahi Hiva mo e Ngaahi Veesi ʻEkitiviti

Ko e Ngaahi Hiva mo e Ngaahi Veesi ʻEkitiviti: Tokoni Ki he Hiva Mo Au

Activity Songs and Verses, Tongan.
Salt Lake City, Utah, USA; Auckland, New Zealand. The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
1978. Only known edition. 67 songs.

Book © 1978. 6/78 printing.


Indexes

References

  • Archive Viewer: 87425
  • Jacobs Number: 878.H (Mormon Non-English Scriptures, Hymnals, & Periodicals, 1830–1986)
  • Church History Library: M285.25 A188TON 1978
  • N/A
List of songs
Jump to:

Show results that:

Peluki pe Fao e Sino (Return to top)
2.
Helaʻia Mo Ongosia
4.
Ko e Ongo Kiʻi Mata
6.
Ngaahi Hokotanga
7.
Ke Fakalongolongo
8.
Ko Hoku Ongo Nima
9.
ʻOku Ngaungaue Hoku Laʻinima
10.
Kuku Ho Nima
11.
Seni Lou
13.
Tuʻu Ki ʻOlunga
14a.
Folahi, mo Kuku ʻA e Nima
14b.
Ngaueʻaki Ho Nima
14c.
Ala ki Ho Mata
14d.
Ala ki ho Ongo Tuiʻinima
14e.
Hiki Hoku Ongo Nima
15a.
Kiʻi Vaʻinga Fakatata
15b.
Te u Kuku Hoku Ongo Nima
15c.
Ko e Kiʻi Vaʻinga Fakamalohisino
Famili (Return to top)
18.
Ko ʻEku Kui
20.
Po Fakafamili Fiefia
22.
ʻI he ʻApi ʻEku Kui
26.
Ko e Vaʻavaʻa ʻO e Famili
27.
Ongo Nima ʻEku Faʻe
28a.
Ko e Famili
28b.
Ko e Faʻe
28c.
Ko e Tamai
28d.
Ko e Kaumeʻa Hoku Tokoua
28e.
Ko e Kau Paionia
29a.
Ko Hoku Tokoua (Tuongaʻane)
29b.
Ko e Fale
29c.
Ko Hoku Tuofefine Lahi
29d.
Tokoni
Ko e Ongoongolelei (Return to top)
32.
Ongo Vaʻe Fiefia
34.
Tangata Poto mo e Tangata Vale
36.
Mamani Lahi
38.
Mo Hoku Ongo Mata
39.
ʻOku Ua Hoku Telinga
41.
Naʻe Foaki ʻA Natula Moʻu Tautolu
42a.
Ko Noa
42b.
Ko e Kiʻi Pepe Ko Mosese
43a.
Ko e Faʻu ʻA e ʻOtua
43b.
Ko e Falelotu
43c.
ʻOku Ou Fakamalo Koeʻuhi Ko Hoku Ongo Mata
43d.
ʻOku ʻOfa ʻA Sisu ʻI he Fanau Kotoa Pe
Ko Natula (Return to top)
46.
Kuo Tau Toe Fakataha
47.
Foʻi Manupuna he Fuʻu ʻAkau
48.
ʻEva ʻI he ʻAho Fakalata
49.
Ko e Fuʻu Kosi
50.
ʻOku Kapa Puna ʻA e Fanga Manupuna
52.
ʻUlu ʻAkau
54.
Ongo Nonga
56a.
Ko e Fanga Misi
56b.
Ko e Ongo Kiʻi Manupuna Valevale
56c.
Faʻahitaʻu Matala
56d.
Ko ʻEku Lapisi
57a.
Ko e ʻUha
57b.
Ko e Louʻakau
57c.
Ko ʻEku Kiʻi Pusi
57d.
Ko e Fanga Kiʻi Tamaiki ʻE Toko Nima
57e.
Naʻa Ku Keli
Ngaahi Meʻa Kekekehe (Return to top)
60a.
Ko e Matalaʻiʻakau ʻOku Mohe
60b.
Ko e Fahaʻitau Momoko
61a.
Hange ʻA e Malimali Ko e Laʻa
61b.
Ko e Kiʻi Tamasiʻi Ko ʻEni
62a.
Ko ʻEma Foʻi Keke
62b.
Ko ʻEku Tohi ʻEni
62c.
Ko e Foʻi Pulu ʻE Tolu
62d.
Ko e Fanga Kiʻi Kaumeʻa ʻE Toko Hongofulu

Key

Has lyrics in text format
Has sheet music or a scanned page
Has an audio recording
Has a video