Kuv tus Txhiv Dim Muaj txoj Sia Nyob

English: My Redeemer Lives

First line: I know that my Redeemer lives / I know that my Redeemer lives, Triumphant / I know that my Redeemer lives, Triumphant Savior

Original language: English

Words: Gordon B. Hinckley
Music: G. Homer Durham


Kuv tus Txhiv Dim Muaj txoj Sia Nyob
, 52


1. Kuv tus Txhiv Dim muaj txoj sia nyob,Kuv tus Cawm Seej, Vajtswv Leej Tub,Tus kov yeej txoj kev mob kev tuag,Kuv tus Vaj Ntxwv thiab kuv tus Tswv.
2. Nws yog txoj kev ntseeg lub pob zeb,Tib neeg ntiaj teb txoj kev cia siab,Nws yog lub teeb ci rau kev zoo,Kom dhau kev tuag nrhiav tau txoj sia.
3. Thov pub koj tus Ntsuj Plig rau kuvKev kaj siab los ntawm koj ib leeg,Kev ntseeg kom taug kev neeg tsawg musNyob mus ib txhis saum ntuj ceeb tsheej.

X:135 Q:1/4=92 M:4/4 L:1/4 K:G D | B3/2 B/ d B | G A B3/2 yy

Kuv tus Txhiv Dim Muaj txoj Sia Nyob

, 52