Vajtswv Yeej Yog txoj Kev Hlub

English: God Is Love

First line: Earth, with her ten thousand flow’rs, Air, with all / Earth, with her ten thousand flow’rs / Earth, with her ten thousand flowers / Earth with her ten thousand flowers, Air, with all

Original language: English

Words: Thomas R. Taylor
Music: Thomas C. Griggs


Vajtswv Yeej Yog txoj Kev Hlub
, 23


1. Ntiaj teb muaj kaum txhiab paj hmab,Duab tshav ntuj thiab tej kob nag,Ntuj nthuav dav mus tsis kawg li,Tej dej hiav txwv uas ci ci—Txhua yam puag ncig qhia txhua tus:Vajtswv yeej yog txoj kev hlub.
2. Tej suab ntawm toj roob hauv pes,Hav zoov thiab tej me nyuam dej,Tej suab ntawm cua thiab cov noog,Maj mam nrov ua suab zoo mloog—Tej suab nkauj no qhia txhua tus:Vajtswv yeej yog txoj kev hlub.
3. Txoj kev cia siab uas los ntawmNplooj siab zoo li qhov dej txhawv,Txoj kev xyiv fab uas muaj losRau tsev neeg hauv ntiaj teb no,Cov nyob saum ntuj qhia txhua tus:Vajtswv yeej yog txoj kev hlub.

X:87 Q:1/4=104 M:3/4 L:1/4 K:G D2 G | F2 D | (E A) F | G3 | yy

X:313 Q:1/4=104 M:3/4 L:1/4 K:Bb F2 B | A2 F | (G c) A | B3 | yy

Vajtswv Yeej Yog txoj Kev Hlub

, 23