ឱ ! ព្រះ​យេស៊ូវ​ដែល​ស្រឡាញ់​ព្រលឹង​ខ្ញុំ

English: Jesus, Lover of My Soul

First line: Jesus, lover of my soul, Let me to thy bosom fly While / Jesus, Lover [Savior] of my soul, Let me to thy bosom [refuge] fly / Jesus, lover of my soul / Jesus, Lover of my soul, Let me to thy bosom fly

Original language: English

Words: Charles Wesley
Music: Joseph P. Holbrook


ឱ ! ព្រះ​យេស៊ូវ​ដែល​ស្រឡាញ់​ព្រលឹង​ខ្ញុំ
, 51


១. ឱ! ព្រះយេស៊ូវដែលស្រឡាញ់ដល់ព្រលឹងហិនហោចផងខ្ញុំកាលណាបាបលួងលោមចង់ផ្ចាញ់សូមជ្រកកោនក្នុងព្រះឧត្តមឱ!សូមបាំងខ្ញុំព្រះអង្គអើយដរាបដល់ទុក្ខព្រួយកន្លងរួចនាំខ្ញុំចូលស្ថានជាត្រើយឲ្យព្រលឹងខ្ញុំសម្រាកផង។
២. គ្មានទីពឹងឯណាទៀតសោះខ្ញុំពឹងជ្រកព្រះអង្គតែមួយសូមឱ!សូមទ្រង់មេត្តាប្រោសទាំងកម្សាន្តចិត្តឲ្យបាត់ព្រួយខ្ញុំទុកចិត្តជឿព្រះអង្គស្មោះសូមកាន់ដៃខ្ញុំឱ! ព្រះអង្គហើយការពារជាប់នៅព្រះហស្តឲ្យព្រលឹងបានឥតសៅហ្មង៕

X:102 Q:1/4=69 M:3/4 L:1/8 K:C E3/2E/ | E3 C F3/2E/ | (E2 C2) (3(CD)E | F3 A G3/2F/ | E4 yy

ឱ ! ព្រះ​យេស៊ូវ​ដែល​ស្រឡាញ់​ព្រលឹង​ខ្ញុំ

, 51