Kuo ʻAho Hake ʻa e Pō

English: The Morning Breaks

First line: Kuo ʻaho hake ʻa e po / The morning breaks, the shadows flee / The morning breaks; the shadows flee; Lo, Zion’s / The morning breaks

Original language: English

Words: Parley P. Pratt
Music: George Careless


Kuo ʻAho Hake ʻa e Pō
, 1


1. Kuo ʻaho hake ʻa e pō.Ko e maama ʻoku ulo,Ko e maama ulo lahi,Ko e maama ulo lahi,Ko e ʻEiki ʻo māmani.
2. Ko e ngaahi ʻao ʻoku puli.ʻI he ulo ʻa e moʻoni,Ko e nāunau ʻoku hā mai,Ko e nāunau ʻoku hā mai,Ki he puleʻanga lahi.
3. Ko e kuonga ʻo e senitaile.Tāpuaki ʻIsileli,Maʻá e hako ʻo Siuta,Maʻá e hako ʻo Siuta,Te nau foki ki Kēnani.
4. Folofola ʻa Sihova.Māmani e ke tokanga.Hono nima māfimafi,Hono nima māfimafi,Mo tokanga Hono kakai.
5. Kuo fakafetaulaki.Kau ʻāngelo mo māmani.Hā ʻa e maama mei Saione.Hā ʻa e maama mei Saione,Ke ʻomi ʻaki ʻa e kakai.

X:1 Q:1/4=100 M:3/4 L:1/8 K:C G2 | G2- G2 E2 | c4 B2 | (A2 e2) d2 | (c2 B2) z2 | yy

Kuo ʻAho Hake ʻa e Pō

, 1

Kuo ʻaho hake ʻa e po

, 269