Ntiaj Teb Zoo Siab

English: Joy to the World

First line: Lizwe, thokoza, nans’ iNkos’ / Joy to the world! the Lord is come / Joy to the world / Mundo feliz, nasceu Jesus / Joy to the world! The Lord will come! / Joy to the world, the Lord is [has] come / Joy to the world, the Lord will come, And earth receive

Original language: English

Words: Isaac Watts
Music: George Frideric Handel


Ntiaj Teb Zoo Siab
, 88

Adapt.: William W. Phelps


1. Ntiaj teb zoo siab, tus Tswv tau los;Cia li txais tus Vaj Ntxwv!Cia txhua txhia tus npaj siab tos nws,Haiv Neeg Ntseeg thiab tim tswv,Haiv Neeg Ntseeg thiab tim tswv,Haiv Neeg Ntseeg thiab tim tswv hu nkauj qhuas nws.
2. Zoo siab kawg nkaus, thaum Yexus kav,Thiab Haiv Neeg Ntseeg qhuas nws,Toj roob hauv pes, tiaj nrag thiab dejYuav rov seev lub suab nkauj,Yuav rov seev lub suab nkauj,Yuav rov seev lub suab nkauj rau Tswv Yexus.
3. Kev txhaum tu nrho, kev txom nyem ploj,Ntiaj teb tsis tuaj pos ntxiv;Peb tus Cawm Seej yuav los ntiaj tebFoom koob hmoov rau txhua tus,Foom koob hmoov rau txhua tus,Foom koob hmoov rau txhua tus nyob thoob qab ntug.
4. Zoo siab kawg nkaus rau tus Siab Tshaj,Thaum Ixayees ri musLi tej hnub qub ci puag saum ntujThiab yeej pe hawm Vajtswv,Thiab yeej pe hawm Vajtswv,Thiab yeej pe hawm Vajtswv nyob ib txhis mus.

X:201 Q:1/4=96 M:2/4 L:1/8 K:D d2 c3/2B/ | A3 G | F2 E2 | D3 A | B3 B | c3 c | d4- | d3 yy

Ntiaj Teb Zoo Siab

, 88

Adapt.: William W. Phelps