Mëngjesi Nis

English: The Morning Breaks

First line: The morning breaks, the shadows flee / The morning breaks; the shadows flee; Lo, Zion’s / The morning breaks

Original language: English

Words: Parley P. Pratt
Music: George Careless


Mëngjesi Nis
, 1


1. Mëngjesi nis, ikin hijet;Flamur’ i Sionit shpa loset!Lindja e një dite më t’mir’,Lindja e një dite më t’mir’Plot madh’shti botës i ngrihet.
2. Ret’ e gabimit po zhdukenPara t’vërtetës hyjnore;Lavdia nga larg po shpër then,Lavdi a nga larg po shpër thenGjer’sisht do t’shkëlqej’ mbi kombe.
3. Johebrenjt’ në plot’si po vijn’,T’Izraelit bekime jan’ pran’.Mbetja e Judës pamëkat,Mbetja e Judës pamëkat,Do rrij’ në t’premtuarin Kanaan.
4. Jehova flet! T’dëgjoj’ toka,Johebrenjt’ kthehen dhe jet’ kan’.Krahun e Tij të fort’ shpalos,Krahun e Tij të fort’ shpalosPopullin e bes’lidhjes t’marr’.
5. Engjëjt nga lart në tok’ takojn’T’vërtetën, s’bashku dëshmuan;Drita e Sionit shkëlqen,Drita e Sionit shkëlqenN’sh’pi të sjell’, f’mijë t’shpëtuar.

X:1 Q:1/4=100 M:3/4 L:1/8 K:C G2 | G2- G2 E2 | c4 B2 | (A2 e2) d2 | (c2 B2) z2 | yy

Mëngjesi Nis

, 1