Իլահիլէր վէ Մոիգատտէս Թէրէննիիմլէր

Իլահիլէր վէ Մոիգատտէս Թէրէննիիմլէր

Իլահիլէր վէ Մոիգատտէս Թէրէննիիմլէր, Turkish (Armenian Script).
Armenian Mission.
1924. Only known edition. 82 songs.


Indexes

References

  • Archive Viewer: 66848
  • Jacobs Number: 881.H (Mormon Non-English Scriptures, Hymnals, & Periodicals, 1830–1986)
  • Church History Library: M285.2 H99sTUR 1924
  • N/A
List of songs

Show results that:

Songs (Return to top)
1.
Նէ կիւզէլ իտի օլ սապահ, Կիւնէշ չօգ փարլագ
2.
Հէր շէյ նէ կիւզէլլէնիր, մուհապպէթ իլէ
3.
Էյ միլլէթլէր էշիտինիզ, պօրունուն սէսինի
4.
Փազար մէքթէպ սէվկիւլիւ եէր, պէն սէնի սէվէրիմ
5.
Իշթէ կիւվէյի կէլիյօր, ազիմ ճէլալիլէ
6.
Սէմա օրթասընտա ուչան, մէլէք վէրտի պէշարէթի
7.
էյ Սիօն սէվկիւլիւմ, սանա եէթիշէյիմ
8.
Հագիգաթ եէրտէն պիթէճէք, պագաճագ կէօքտէս ատալէք
9.
Քրիստոս րուհտա վազ էյլէտի, զինտանտա օլանլարա
10.
Սոն կիւնլէրտէ պէյթիւր րապպըն տաղը
11.
Էա Փէտէր պու շօճուղու, սանա թագտիս էտէրիզ
12.
Սէվինինիզ էյ ճիւմլէ մուգատտէսլէր
13.
Ես Րապպ գուրթար տիւշմէնլէրտէն, մուգատտէս փէյղամպէրինի
14.
Րուհ իլէ իսթիգպալ էտին, էյ մուգատտէսլէր
15.
Էա Յիսուս սէն քէրիմ, շայիֆլէրէ րահիմ
16.
Էա Րապպ վէճհին նուր պախշ էյլէ, գօ րուհուն գալպիմիզէ
17.
Նէ զէման պօրու սէտա վէրիպ, տէվրան խիթամ պուլուր
18.
Պիւթիւն Սիօն համտ էյլէսին, չիւն Խէլասքեար կէլիյօր
19.
Մէլիք իւլ միւլիւք օլանա, պէրէքէթ հիքմէթ գուվվէթ
20.
Թէօվպէ իլէ կէլիրիզ, Խէլասքէարըն իսմինտէ
21.
Համտ էտինիզ էյ սէմավաթ, վէ զէմինտէ հէփ մախլուգաթ
22.
Էա եիւքսէք վէ ճէլիլ եէրտէ Սաքին օլան Փէտէրիմ
23.
Քրիստոսուն ինայէթի, Փէտէրին մուհապպէթի
24.
Փէտէր, Օղուլ, Րուհ Իւլ Գուտսա, Սէճտէ էփտիյմիզ
25.
Էա Րապպ, րուհուն լազլըղըյլէ, կէօնտէր պուրատան պիզի
26.
Կէօքտէ ճէլիլ թաքթըմ. Շէրէֆ ու շանըմը թէրք էյլէյիպ
27.
Նասիպիմ եէտինտէ, էա Րապպ օլսուն պէօյլէ’
28.
Ազիզ Միյանճըմըզ, զըգտը ասիւմանէ, Փաք գանընը
29.
Իշթէ կէօքտէ նուր թախթընտա, ազիզ Գուզու տուրուր
30.
Ինսան հալը պու տիւնեատա, սէֆիլ տիր վէ տիւշկիւն
31.
Հուզուրունտա տուրույօրուզ, պագ էա Րապպ գալպիմիզէ
32.
Չափուգ թէօվպէ էյլէյին, էյ հէփ կիւնահքէարլար
33.
Էյ Իսրաիէլ թէ՛էխիր էթմէ. Թէրք էթ կիւնահլարընը
34.
Րուհ իլէ նասպ էտէրիզ, սէմավի քէհանէթէ
35.
Թէպշիր էյլէյնի, Րապպըն ինճիլինի, վէ իլան էտինիզ
36.
Համտ էտինիզ էյ Իսրաէլ, Սիօնտա օն պինլէրլէ
37.
Էա Րապպ, գուտրէթ վէ պազունլար, թօփլա պէնի եհուտայը
38.
Սէմա վէ զէմինի խալգ էտէնէ, վէ պիզէ թէն վէրէնէ
39.
Գավմըմը ճէմ էտէնէ, մէլէքլէր կէօնտէրէնէ
40.
Էշիթտիք պիզ պէշարէդի, ինանտըգտա վաֆթիզ օլտուգ
41.
Էշիտին էյ ճէհան, գավմլէր թօփլանաճագ
42.
Իսթիգպալ էտին էյ կէօք ճիւնիւտի, ազիզ կէօյէրճին իշթէ կէլիյօր
43.
Էյ Քրիստոստա վէֆաթ էտէն, էօլիւմ սանա շիրին
44.
Հէր մախլուգ թէրէննիւմ էթսին, խալիգին համտընը
45.
Էա էպէտի Փէտէր օլան Ալլահ, պախշ էթ պիզի րուհան գատար սալահ
46.
Կիտէլիմ կիտէլլիմ Սիօն տաղինա, կիտէլիմ կիտէլլիմ ազիզ տիյարա
47.
Իշթէ Րապպ վատ էտիյօր, իշիտինիզ սէսինի
48.
Էյ ազիզլէր ճէննէթ իւչիւն, թէատտիյէ տայանըն
49.
Կէլ, ազիզլէր, թէճրիւպէտէն գօրգմա շատմէն վէ մէսրուր օլ
50.
Հիսուս Քէահինիմիզ, աֆֆ էտէր կիւնահլար
51.
Էա Րապպ շիմտի հուզուրունլա, զիյարէթ էթ պիզի
52.
էյ վաթանըմ, եէրուշալիմ, Իսմին շիրին պանա
53.
Էպէտի Գայա պանա, օլ սըղընաճագ Գալէ
54.
Էա Յիսուս ճանը սէվէն, սըղընտէմ գուճաղընա
55.
Սալահ Շէմսի Թուլու էթտի, ճիհան թա’պան օլսուն
56.
Էա Րապպ, պիզէ պիր փէյղամպէր պու սօն
57.
Խօշճա գալինիզ սէվկիւլիւ տօսթլար, էսէֆլէ վիտա էտէրէք
58.
Խէլասքէար զուհուրէտէճէք, պէնի էագուպա Սիօնտան
59.
Հիսուս տէտի հէօքմ էթմէյին, քի հէօքմ օլմայասընըզ
60.
Խասթալըգ պիզի ղամլէ, իհաթէ էթտիյինտէ
61.
Էլէմ թէատտի, հաչան տէրտ վէ խասթալըգ կէլսէ վէ պէրրիյէտէ շէյթան
62.
Սիօնուն շէմսի կէօքտէ եըլտըզլար էօթէզինտէ
63.
Սիօնի չիչէք լէնիպ, մահսուլտար օլույօր
64.
Էյ Սիօն շազ օլ սէօզլէրին, թօփրաղըն ալթինտան չըգտա
65.
Շու էսարէթ խանէսինտէ, Իշիթ ֆէրէատըմը
66.
Հէփ սալիհլէրլէ խէլասքէար կէլիպ, Իթմամ օլաճագ ճիւմլէ նէպուվվէթ
67.
Էա Րապպ ինայէթին, պանա կէօնտէրիրսէն վէ սէնին սէվտիյին
68.
Էա Փէտէր պիրիճիք Օղլուն, Յիսուս Քրիստոս Իսմինտէ
69.
Ազիզ կիւնտէ ազիզ սոֆրա, աշաի Րապպանի
70.
Թէքրար Էա Րապպ պու սօֆրայա, հէմ էտէրիզ
71.
Եէնի սէնէ, եէնի էօմիւր, հէր քէս էթսին գարար
72.
Եագըն Խէլասքէարըրա, տահա եագըն Սանա
73.
Էա Րապպ, Սանա Թէշէքքիւր էտէրիմ, Սօն կիւնլէրտէ
74.
եէհօվա իլէ գօնուշանը մէտհ էթ. Յիսուս օլ նէպիյի
75.
Պագ, ուչան ’ազիմ մէլէյէ, զիւն տիւնեայա կէլիյոր
76.
Ճէսարէթլէն քիւչիւք սիւրիւ, իլհամլար իթմամ օլույօր
77.
Էա Խէլասքէարըմ, լաթիֆ սէսլէ պանա տէ վէ էօյրէթ
78.
Թէ աճիւպ էտէրիմ Յիսուս, մուհապպէթինէ
79.
Էա Րապպ Յիսուս, մէսքէնինէ սէն ազիզլէրի ճէմ էթ
80.
Ճէսարէթլէն քիւչիւք սիւրիւ, չիւն Քրիստոս տէր Չօպանըն
81.
Կէ՛լ, ազիզլէր, սօֆրայա ՛աշա ՛ի Րապպան՛յէ
82.
Պագ, իշթէ հազըր տըր սօֆրա, Խէլասքէարըն

Key

Has lyrics in text format
Has sheet music or a scanned page
Has an audio recording
Has a video