Psalmer og aandelige Sange

Psalmer og aandelige Sange

Psalmer og aandelige Sange, til Brug for Jesu Christi Kirke af Sidste Dages Hellige i Skandinavien

Psalmer og aandelige Sange, Danish.
Copenhagen, Denmark. John Van Cott.
1851. 1853, 4th Edition. 172 songs.


Indexes

References

List of songs

Show results that:

Songs (Return to top)
1.
Morgenrødens Straaler bryde
2.
Fryd Dig, o Jord! see Herren vil
3.
Nu Zions Banner svinger
4.
Stor Herren er, og godt hans Priis
5.
Kom alle Zions Sønner
6.
Nu Israels Gjenløser, vor eneste Lyst
7.
Guds Aand som en Ild nu begynder at lue!
8.
Vær trøstig Zion, Jesu Brud
9.
Vaagn op! hør Røsten lyder
10.
Nu Ephrams Vægtre raaber
11.
I Vintertidens kolde Nat
12.
Fryder Eder, Zions Sønner
13.
Evighedspagt
14.
Nu Zions Sol paany opgaaer
15.
I Christo er Lyset oprunden
16.
See Morgenstjernens Straalers Glands
17.
Den elvte Times Viingaardsmænd
18.
I Tidens Nat et Lys blev tændt paa Jorden
19.
Til Lammets Bryllup Jorden nu indbydes
20.
O hører dog Basunens Stemme
21.
Fra Deseret den Honningbi
22.
Saa underfuldt et Værk er bragt
23.
O, skjønne Tid for Zions unge Rige
24.
Et frydefuldt Budskab lyder nu
[25].
Hører Jordens Stammer, Slægter
[26].
Herrens Øjerning nu paa Jorden fremmes
27.
O hører! I Slægter paa Jorden et Ord
28.
Brudte er nu Mørkets Lænker
29.
See Guds Rige nu frembryder!
30.
Sejerfuld Zion paa Sandhedens Bane
31.
Sidste Dags Værket Gud nu begynder
32.
Saa endtes da de mørke Aar
33.
Atter paa Jorden, Sandheds-Lyset straaler
34.
De lette Bud i Skibe med Rør
35.
Guds Rige lig det Senopskorn
36.
Nu i Fryd — Glad udbryd
37.
Nu Morgenstjernen tindrer klart
38.
O, herlige Dage oprunden der er
39.
Salems Konges Præstedømme
40.
Atter kraftig saltes Jorden
41.
Kjerlighedens ømme Røst
42.
O hør! O hør I Folk paa Jord
43.
Fra sit Ansigt Herren sendte
44.
O skjønne Lys fra Himlens Trone
45.
Nu kom der Bud ved Engle-Chor
46.
Gud Jehovas blide Røst
47.
Nu Efraims Vægtre de stande paa Vagt
48.
Nu Zion skal sejre saa Budskabet lød
49.
See Israels Hyrder samler Jesu Farr
50.
Tidens Fyldes Huusholdning oprettes
51.
Den Mormonmand foragtet er paa Jord
52.
Besku dog Folkets broged Brimmel
53.
O see vor Moder „Jorden“ i sin Vaande
54.
Fra Lysets Region kom Guds Engel „Moroni“
55.
Før Jorden frem af Chaos sprang
56.
Profeten Josef Smith han var
57.
Lover Gud med Jubelsang!
58.
Nu Zion beredes! Saa Budskabet lød
59.
Opløft dit Hoved, Jesu Brud!
60.
Vi glædes og frydes i Sang med hverandre
61.
Vor Røst vi opløste, om Budskab fra Zion
62.
Jesus en Frelser, det herlige Navn
63.
Kom alle I Guds Mænd, som bar annammet Magten
64.
Nu Rachel hun standser sin Klage
65.
Velkommen vær, velkommen vær
66.
Kom gaae med mig! kom gaae med mig!
67.
Fra Grønlands hvide Bjerge
68.
Kom Israels Ældste! forenet med mig
69.
Langt borte fra den Taagesky
70.
Der er et Land, som fryder sødt mit Hjerte
71.
Hvad er det for et dejligt Sted?
72.
Lad Zion i sin Pragt opstaae, og Lyset sende ud
73.
Nu Hermons Dug paa Zions Bjerge falde
74.
See Ørken og de tørre Steder grønnes
75.
Om Guds Stad man taler herligt
76.
O! underfulde Tid, der er tilbage
77.
O underfulde Tid, vi har oplevet
78.
Zion, naar jeg paa dig tænker
79.
Zion er vor Rejses Maal
80.
I Herlighed velsignet vær
81.
Et Folk Gud paa Jorden nu danner saa skjøn
82.
Nu Zions Banner vajer
83.
Over Havet hist og grønne Sletter
84.
Guds Skabnings Længsels Sukke snart nu endes
85.
Zions Kjæmper rustet ere
86.
Nu kommer Forløsning for Jorden
87.
Bjergets Fest, med det Fede, nu ijlkomt beredes
88.
See! Jorden som et helligt Bjerg
89.
Saa yndelig Guds Kirke staaer
90.
Det er forvist paa Tiden snart
91.
Nu Jesus kommer snart i Sky
92.
Glæd dig Zion! glæd dig Jord!
93.
Vaagn Jordens Slægter, op og seer
94.
Stem op i Fryd, o Zions Sønner
95.
Røsten snart lyder, nu Babel er falden
96.
Skjønne Dag, saa længe ventet!
97.
Glade, ja glade vi skuer mod Himlen
98.
Den Tid, som var lovet, er nu kommet nær
99.
Michael, den store Fyrste, snart
100.
Forunderlig for Verden er
101.
Dengang vor Herre Jesus stod paa Jorden
102.
Glade vi os sammenklynge
103.
Lad Broderkjerligheden stærk
104.
Nu Fryd mit Hjerte finder
105.
Oplad dit Øje, Qvinde, Mand
106.
Den Gud som Andre dyrke
107.
Som Staden der paa Bjerget staaer
108.
Bøn og Kjærlighed som Himmelvagter
109.
See Verdens Riger i Bevægelse
110.
Mærker Tidernes Tegn
111.
Din Aand med min Aand Vidne bær
112.
Er Gud for os, hvad kan imod os være
113.
Jeg føler nu en Glæde
114.
Kom lad os nu Venner i Kjerligheds Aand
115.
Lad os Rejsen fortsætte
116.
Rærmer kun Eder, Spot, Jammer og Rød
117.
Saa sikker en Grundvold for Eder, som troer
118.
O Brødre, Søstre lad os saa
119.
Op Zions Brødre op til Strid
120.
O, stemmer op i Fryd!
121.
Brødre udi Zions Rang
122.
Lovpriser vor Frelser, med Jubel og Sang
123.
Lover den Herre, Den Zionste Konge med Ære
124.
Lovsynger Herren højt i Chor
125.
Roest i Dine Helligdomme
126.
Jeg prise vil min Fader stor
127.
Kom lad os synge
128.
Hosianna for den Zions Konge
129.
Fader Dig vi tilbede!
130.
O, evige Fader! o, Kjerligheds Væld!
131.
Kom Du Psalmist og slaae paa Harpens Strænge
132.
Fader vor i Himlen! Dig anraabe vi
133.
Aand over Aander! kom ned fra det Høje
134.
Evige Fader, vi ydmygt Dig beder
135.
Tak for al Din Fødselsglæde
136.
Led os frem o Gud, vor Fader!
137.
Vi synge vil i Hjertens Fryd
138.
Fader vor paa Himlens Throne
139.
Vi, Fader! os forsamlet har
140.
Vor Gud vi til Dig raabe
141.
Nu vi os forsamle her
142.
I Christo vi samlede ere
143.
Hosianna alle Kongers Konge!
144.
Kom Alle, som elske Immanuels Navn
145.
Et opløftende Minde
146.
Kom dog Alle! Store, Smaae
147.
Nu lyder atter Jesu Bud
148.
Hør os Immanuel, vi Dig anraabe
149.
Glade, ja glade vi synge, o Fader!
150.
Lad os alle — Gud paakalde
151.
Nu forsamles vi
152.
O Gud! du selv forenet har
153.
Fader vor i Himlens Rige!
154.
O Gud jeg sov saa tryggelig
155.
Istemmer nu en Morgensang
156.
Dagen svandt i Fred og Roe
157.
Vi synge vil en Aftensang
158.
Da Christi Kirke ved Guds Magt
159.
Salige Haab! Opstandelsens Haab!
160.
Naar skal vi vel sees igjen
161.
Saa far’ afsted til Zions Land
162.
Nu Farvel! vi eder byder
163.
Snart Sostend’ er vi frie
164.
Jeg har ei Hjem, hvor skal jeg gaa
165.
Jeg har ej Fred! hvor skal jeg gaa
166.
Kom! Hellige fremad og frygter ej
167.
Den Gamle af Dage, siig mig hvem er Han?
168.
En Dag jeg paa et eensomt Sted
169.
I Babylons Taage jeg tankefuld gik
170.
Fremad! frem mod Zions Bjerg
171.
Op I brave Zions Herolder!
172.
O lad mig slippe ud, jeg er her som en Fange

Key

Has lyrics in text format
Has sheet music or a scanned page
Has an audio recording
Has a video