Salmer og aandelige Sange

Salmer og aandelige Sange

Salmer og aandelige Sange for Jesu Kristi Kirke af Sidste-Dages Hellige

Salmer og aandelige Sange, Danish.
Copenhagen, Denmark. Jens M. Christensen; Anthon H. Lund.
1851. 1906, 15th Edition (last known). 281 songs.


Indexes

References

List of songs

Show results that:

Songs (Return to top)
1.
Morgenrødens Straaler bryde
2.
Fryd dig, O Jord, se Herren vil
3.
Nu Zions Banner vajer
4.
Stor Herren er, og til hans Pris
5.
Kom, alle Zions Sønner
6.
Nu Israels Gjenløser, vor eneste Lyst
7.
Guds Aand som en Ild nu begynder at lue
8.
Vær trøstig, Zion, Jesu Brud
9.
Vaagn op, hør Røsten lyder
10.
Nu Efraims Vægter synger
11.
I Vintertidens kolde Nat
12.
Fryder eder, Zions Sønner
13.
Evigheds Pagt
14.
Nu Zions Sol paany opgaar
15.
I Kristo er Lyset oprunden
16.
Se Morgenstjernens Straalers Glans
17.
Herligt det er jo at samles tilsammen
18.
I Tidens Nat et Lys blev tændt paa Jorden
19.
Til Lammets Bryllup Jorden nu indbydes
20.
Hist bag Vestens fjerne Høje
21.
Elskte Zion, Herrens Stad
22.
Tænk ej, naar til Zion I drage
23.
O, skjønne Tid for Zions unge Rige
24.
Et herligt Budskab lyder nu
25.
Hører, Jordens Stammer, Slægter
26.
Tiden er nær, da Messias vil komme
27.
O hører, I Slægter paa Jorden, et Ord
28.
Brudte ere Mørkets Lænker
29.
Se! Guds Rige nu frembryder
30.
Sejerfuld Zion paa Sandhedens Bane
31.
Sidste-Dags Værket Herren fremskynder
32.
Han kommer snart, o Brødre, lad os stride
33.
Atter paa Jorden nu Sandhedslyset straaler
34.
De lette Bud i Skib med Rør
35.
Guds Rige lig et Sennepskorn
36.
Nu i Fryd
37.
Saa luk nu dine Øjne til
38.
O bort, o bort til Bjergets Dal
39.
Salems Konges Præstedømme
40.
Atter kraftigt saltes Jorden
41.
Kjærlighedens ømme Røst
42.
Morgenen saa dejlig oprinder paany
43.
O du Zion i Vest, hvor den himmelske Fest
44.
O skjønne Lys fra Himlens Trone
45.
Nu kom der Bud fra Englekor
46.
Saligt er det lille Folk
47.
Nu Efraims Vægt’re de stande paa Vagt
48.
Nu Zion skal sejre! saa Budskabet lød
49.
Se, Israels Hyrder samle Jesu Farr
50.
Tidens Fyldes Husholdning oprettes
51.
Den Mand fra Zion agtes ej paa Jord
52.
Besku en broget Folkevrimmel
53.
Naar skal jeg møde dig, Frelser saa kjær?
54.
Fra Lysenes Egn er Moroni nu kommen
55.
Før Jorden frem af Kaos sprang
56.
Blandt Guds Folks mange sorgfulde Minder
57.
Lover Gud med Jubelsang
58.
»Nu Zion beredes«, — saa Budskabet lød
59.
Opløft dit Hoved, Jesu Brud
60.
Vi glædes og frydes i Sang med hverandre
61.
Gud Jehova, vi forsamles her
62.
En stakkels sorgbetynget Mand
63.
Kom! alle I Guds Mænd
64.
Nu Rakel hun standser sin Klage
65.
Stem, Zion, i Sang!
66.
O Herre, jeg med ydmygt Sind
67.
Til Grønlands hvide Fjælde
68.
Kom, Israels Ældster! forenede vi
69.
Langt borte fra den Taagesky
70.
Der er et Land, som fryder sødt mit Hjerte
71.
Hvad er det for et dejligt Sted
72.
Lad Zion i sin Pragt opgaa
73.
Nu Hermons Dug paa Zions Bjerge falder
74.
Se Ørken og de tørre Steder grønnes
75.
Om Guds Stad man taler herligt
76.
O underfulde Tid, der er tilbage
77.
O underfulde Tid, vi har oplevet
78.
Zion, naar paa dig jeg tænker
79.
Zion er vor Rejses Maal
80.
O Brødre, højt velsignet vær
81.
Paa Jorden Gud samler en Stamme saa skjøn
82.
Højt Zions Banner vajer
83.
Messiæ Evangelium
84.
Guds Skabnings Længselssukke snart skal endes
85.
Zions Kæmper rusted’ ere
86.
Nu kommer Forløsning for Jorden
87.
Hvor blev vor Jord for Sorgen fri
88.
I Kirtland Zions Tempel stod
89.
Saa yndeligt Guds Kirke staar
90.
Det er forvist paa Tiden snart
91.
Nu Jesus kommer snart i Sky
92.
Glæd dig, Zion, glæd dig, Jord
93.
Vaagn, Jordens Slægter, op og ser
94.
Stem op i Fryd, o Zions Sønner
95.
Røsten snart lyder: Nu Babel er styrtet
96.
Skjønne Dag, saa længe ventet
97.
Glade, ja glade vi skue mod Himlen
98.
Den Tid, som var lovet, er nu kommen nær
99.
Mikael, den store Fyrste, snart
100.
Lad os glædes med hverandre
101.
Den Gang vor Herre, Jesus, stod paa Jorden
102.
Glade vi os sammenklynge
103.
Lad Broderkjærligheden stærk
104.
Nu Fryd mit Hjerte finder
105.
Oplad dit Øje, Kvinde, Mand
106.
Den Gud, som Andre dyrke
107.
Som Staden, der paa Bjerget staar
108.
Bøn og Kjærlighed som Himmelvagter
109.
Se Verdens Riger fuld af Skræk og Ve!
110.
En Aften sent jeg lagde mig til Hvile
111.
Din Aand med min Aand Vidne bær
112.
Er Gud for os, hvad kan imod os være?
113.
Jeg føler nu en Glæde
114.
Kom, lad os nu, Venner, i Kjærligheds Aand
115.
Lad os Rejsen fortsætte
116.
Se den muntre Skare hist
117.
Saa sikker en Grundvold for eder, som tror
118.
O Brødre, Søstre, lad os saa
119.
Op, Zions Brødre, op til Strid!
120.
Hør i din Enbaarnes Navn
121.
Naar Verden er kold som den mørkeste Nat
122.
Lovpriser vor Frelser med Jubel og Sang!
123.
Lover din Herre, o Zion, din Konge med Ære
124.
Lovsynger Herren højt i Kor
125.
Frem med Tak og Pris vi komme
126.
Jeg prise vil min Fader stor
127.
O kom, du Zions Konge, kom!
128.
Der er et Land, et dejligt Land
129.
Farvel vi byde eder, Kjære
130.
O evige Fader, o Kjærligheds Væld
131.
Kom, du Salmist, og slaa paa Harpens Strenge
132.
Fader vor i Himlen
133.
Aand over Aander kom ned fra det Høje
134.
Evige Fader, vi ydmygt dig beder
135.
Tak, Fader, Tak, du sendte Sønnen
136.
Led os frem, O Gud, vor Fader
137.
Vi synge vil i Hjertens Fryd
138.
Fader vor paa Himlens Trone
139.
Vi, Fader, os forsamlet har
140.
Vor Gud, vi til dig raabe
141.
Nu vi os forsamle her
142.
Vi atter forsamlede ere
143.
Hvilken salig Stund, da af Syndens Blund
144.
Kom Alle, som elske Immanuels Navn
145.
Et opløftende Minde
146.
Kom dog alle, Store, Smaa
147.
Nu lyder atter Jesu Bud
148.
Hør os, Immanuel, vi dig anraabe
149.
Glade, o Fader, vi dig behage
150.
Guds Kirke er vor Klippeborg
151.
Nu forsamles vi, Herre, staa os bi
152.
Lovet været du, Herre Krist
153.
Pagtens Engel fra Himlen foer
154.
O, Gud, jeg sov saa tryggelig
155.
For dig, Fader kjær
156.
I Verdens Morgenstund opgik
157.
Farvel, Farvel! vort Fødeland vi byder
158.
Da Kristi Kirke ved Guds Magt
159.
Salige Haab! Livenes Haab
160.
Naar skal vi vel ses igjen
161.
Den signede Dag med Fryd vi ser
162.
Nu Farvel vi eder byde
163.
Snart er vi alle fri
164.
Hvorhen, hvorhen skal jeg nu gaa!
165.
Jeg har ej Fred, hvor skal jeg bo
166.
Kom Hellige fremad og frygter ej
167.
Den Gamle af Dage, o sig, hvem er han?
168.
En Dag jeg paa et ensomt Sted
169.
I Babylons Taage jeg tankefuld gik
170.
O Helligaand, mit Liv, min Lyst
171.
Kom, Hellige, syng om Guds Martyrhær
172.
Kraften fra det Høje
173.
Hilser nu Zions den herlige Morgen!
174.
Fredens Budskab nu fra Zion lyder
175.
Naar er vor Trængsel omme?
176.
Kjærlighed er Lysets Kilde
177.
Ej svigter Herren dem, som tror og beder
178.
Jeg priser dig min Konge stor
179.
Tag det sorte Kors fra Graven
180.
Almagts Gud, vi for din Trone
181.
Sin Vogn gjør han af Skyer blaa
182.
Den Seer, den Seer, Joseph den Seer
183.
Syng, Zion, o syng for vor Fader med Bøn!
184.
Naar skal vort Øje
185.
Som Markens Blomst henvisner fage
186.
O sig, hvad er Sandhed? den ædleste Skat
187.
Min Gud er mit Lys — jeg frygter ej mer
188.
Det lufter mildt i Høst fra Velsignelsernes Hjem
189.
Herlig er Dagen, som nu er oprunden
190.
Vor Løsen er vor Tro og Daab
191.
O Herre, lad mig komme frem
192.
Zion, hun sidder paa Bjergets Top
193.
Dejlig er den Himmel blaa
194.
I barnlig Glæde juble vi
195.
Brødre, tør vi ihukomme
196.
O Herre tag mig ogsaa op
197.
Er Gud for mig, da træde
198.
O lyt til Sandheds rene Røst
199.
Hvilken smuk og yndig Morgen!
200.
Forfærdes ej, du lille Hob
201.
O min Fader, du som troner
202.
Her er Guds Kirke og Himlens Port
203.
Guds Rige er atter oprettet paa Jorden
204.
Naar mit Blik vender did
205.
Fremad! Himlen er vort Maal
206.
Med os har det slet ingen Nød
207.
Saa vil vi nu sige hverandre Farvel
208.
Tænk, naar en Gang den Taage er forsvunden
209.
Se en Gang, hvor Tiden gaar
210.
Jesus Kristus er min Klippe
211.
O Zions Land, du Guds Tempels Sted
212.
Gud Fader god, i Himmerig
213.
Jesus, min Frelser, dit herlige Navn
214.
Jeg er fremmed, jeg er en Pilgrim
215.
Den Glæde, Verden giver
216.
Dejlig er Jorden, prægtig er Guds Himmel
217.
Hvor ser det ud i Verdens Ørk
218.
Den store hvide Flok, vi se
219.
Zion, o Zion, hvor er du mig kjær
220.
Med Spottens Rør i fromme Hænder
221.
O Hellige, se over Bjergenes Top
222.
Jerusalem, din Aske jeg beskuer
223.
Naar Synden vil mit Sind besnære
224.
Alle Vegne, hvor jeg vanker
225.
Forældre deres Spæde hen
226.
O Herre Krist, din Stjerne staar
227.
Der er et Land, hvor ingen Torne saarer
228.
I Morgenlysets gyldne Glans
229.
Hvert et Lys i Livets Nat
230.
Jeg tjener Gud, mens jeg er ung
231.
Hvormed er Lammets Brud vel lig?
232.
Udrust dig, Helt fra Golgatha
233.
Vor Herre Zebaoth!
234.
Jeg veed, paa hvem jeg bygger
235.
Saa endte da den mørke Tid
236.
En kjærlig Afsked vil vi tage
237.
Gud, som bor i Himlens Glans
238.
Elskte Zion, stærkt du stande
239.
Den største Glæde, som jeg veed
240.
Skjøndt Prøvelser ligge nu paa eders Vej
241.
O Brødre, lad os henrykt smile
242.
Ej Zion gruer for Dommedag
243.
O Fader, lad mit Hjerte faa
244.
Zions Sønner, ruster eder
245.
Herrens Raad ej Støv udgrunder
246.
Blomstre som en Rosengaard
247.
Foraaret atter med duftende Vinde
248.
Hvad er vel det kjæreste, Mennesket ejer
249.
Israels Haab paany oplives
250.
Hvor er vel Zion, Herrens Stad?
251.
Tak, o Fader, at du lod
252.
For dig, o Fader, nu vi bøje
253.
O min Fader, du som kjender
254.
Gud beskjærme Zions Rige
255.
Se paa Zion — Herrens Værk
256.
Tror du paa Fader, Sønnen og Aanden
257.
Mon hjemme i Dalen jeg savnes
258.
Lyksaligt er det Folk, som ej
259.
Den Tro, som Jesus favner
260.
Du Dødens Overvinder
261.
Nu er det Tid!
262.
Hvi spørger jeg saa ængstelig
263.
Pris Gud, fra hvem hvert Gode kom
264.
Jorden med sit Blomsterflor
265.
Til Kamp, til Kamp for Zions Stad
266.
Fra Himlens høje Hvælv
267.
Kongernes Konge, ene du kan
268.
Priser Profeten, som skued Jehova
269.
Hav Tak for Profeten, du sendte
270.
Zions Børn, afryster Sorgen!
271.
Livet er værd at leve, min Ven
272.
Gjør, hvad er ret, thi snart Dag det vil blive!
273.
Nærmere, Gud, til dig
274.
Se et Land! O hvor skjønt jeg i Dag
275.
Blæs sagte, I Storme fra iskolde Norde
276.
Lad ej Harpen hænge taus i Pilens Top
277.
Aanden blid og rolig
278.
Vaagn min Sanger af din Slummer
279.
Ej sørg for dem, som smertefri
280.
Hører, I, Stammer og Slægter paa Jord
281.
Om af Trængsel du maa prøves

Key

Has lyrics in text format
Has sheet music or a scanned page
Has an audio recording
Has a video