Psalmer

Psalmer

Psalmer til Brug for Jesu Christi Kirke af Sidste Dages Hellige i Skandinavien

Psalmer, Danish.
Copenhagen, Denmark. John Van Cott.
1851. 1861, 6th Edition. 246 songs.


Indexes

References

List of songs

Show results that:

Songs (Return to top)
1.
Morgenrødens Straaler bryde
2.
Fryd Dig, o Jord, see Herren vil
3.
Nu Zions Banner vajer
4.
Stor Herren er, og til hans Priis
5.
Kom, alle Zions Sønner
6.
Nu Israels Gjenløser, vor eneste Lyst
7.
Guds Aand som en Ild nu begynder at lue
8.
Vær trøstig, Zion, Jesu Brud
9.
Vaagn op, hør Røsten lyder
10.
Nu Ephraims Vægter synger
11.
I Vintertidens kolde Nat
12.
Fryder Eder, Zions Sønner
13.
Evigheds Pagt
14.
Nu Zions Sol paany opgaaer
15.
I Christo er Lyset oprunden
16.
See Morgenstjernens Straalers Glands
17.
Herligt det er jo at samles tilsammen
18.
I Tidens Nat et Lys blev tændt paa Jorden
19.
Til Lammets Bryllup Jorden nu indbydes
20.
O, hører dog Basunens Stemme
21.
Elskte Zion, Herrens Stad
22.
Saa underfuldt et Værk er bragt
23.
O, skjønne Tid for Zions unge Rige
24.
Et herligt Budskab lyder nu
25.
Hører, Jordens Stammer, Slægter
26.
Hvad ej i Verden agtes
27.
O, hører, I Slægter paa Jorden et Ord
28.
Brudte er nu Mørkets Lænker
29.
See, Guds Rige nu frembryder
30.
Sejerfuld Zion paa Sandhedens Bane
31.
Sidste-Dags Værket Herren fremskynder
32.
Han kommer snart, o Brødre, lad os stride
33.
Atter paa Jorden
34.
De lette Bud i Skib med Rør
35.
Guds Rige liig det Sennepskorn
36.
Nu i Fryd — Glad udbryd
37.
Saa luk nu dine Øjne til
38.
O bort, o bort til Bjergets Dal
39.
Salems Konges Præstedømme
40.
Atter kraftigt saltes Jorden
41.
Kjærlighedens ømme Røst
42.
Morgenen saa dejlig oprinder paany
43.
O, Du Zion i Vest
44.
O, skjønne Lys fra Himlens Throne
45.
Nu kom der Bud fra Englechor
46.
Saligt er det lille Folk
47.
Nu Efraims Vægtre de stande paa Vagt
48.
Nu Zion skal sejre, saa Budskabet lød
49.
See, Israels Hyrder samle Jesu Farr
50.
Tidens Fyldes Huusholdning oprettes
51.
Den Mand fra Zion agtes ej paa Jord
52.
Besku en broget Folkevrimmel
53.
Vor Moder „Jorden“ længes i sin Vaande
54.
Fra Lysenes Egn er Moroni nu kommen
55.
Før Jorden frem af Chaos sprang
56.
Propheten Joseph Smith han var
57.
Lover Gud med Jubelsang
58.
„Nu Zion beredes,“ — saa Budskabet lød
59.
Opløft dit Hoved, Jesu Brud
60.
Vi glædes og frydes i Sang med hverandre
61.
Gud Jehovah, vi forsamles her
62.
Christ laa under Qvindens Hjerte
63.
Kom, alle I Guds Mænd
64.
Nu Rachel hun standser sin Klage
65.
Velkommen vær, velkommen vær
66.
Kom, gaa med mig! kom gaa med mig!
67.
Fra Grønlands hvide Fjelde
68.
Kom, Israels Ældster! forenet med mig
69.
Langt borte fra den Taagesky
70.
Der er et Land, som fryder sødt mit Hjerte
71.
Hvad er det for et dejligt Sted
72.
Lad Zion i sin Pragt opgaae
73.
Nu Hermons Dug paa Zions Bjerge falder
74.
See Ørknen og de tørre Steder grønnes
75.
Om Guds Stad man taler herligt
76.
O, underfulde Tid, der er tilbage
77.
O, underfulde Tid, vi har oplevet
78.
Zion, naar paa Dig jeg tænker
79.
Zion er vor Rejses Maal
80.
O, Brødre, højt velsignet vær
81.
Paa Jorden Gud samler en Stamme saa skjøn
82.
Højt Zions Banner vajer
83.
Messiæ Evangelium
84.
Guds Skabnings Længselssukke snart skal endes
85.
Zions Kjæmper vaagne ere
86.
Nu kommer Forløsning for Jorden
87.
Tegn skal der skee før Dommedag
88.
I Kirtland Zions Tempel stod
89.
Saa yndelig Guds Kirke staaer
90.
Det er forvist paa Tiden snart
91.
Nu Jesus kommer snart i Sky
92.
Glæd Dig, Zion, glæd Dig, Jord
93.
Vaagn, Jordens Slægter, op og seer
94.
Stem op i Fryd, o Zions Sønner
95.
Røsten snart lyder: Nu Babel er styrtet
96.
Skjønne Dag, saa længe ventet
97.
Glade, ja glade vi skue mod Himlen
98.
Den Tid, som var lovet, forkyndes Enhver
99.
Michael, den store Fyrste, snart
100.
For Verden sært det er at see
101.
Dengang vor Herre Jesus stod paa Jorden
102.
Glade vi os sammenklynge
103.
Lad Broderkjærligheden stærk
104.
Nu Fryd mit Hjerte finder
105.
Oplad dit Øje, Qvinde, Mand
106.
Den Gud, som Andre dyrke
107.
Som Staden, der paa Bjerget staaer
108.
Bøn og Kjærlighed som Himmelvagter
109.
See Verdens Riger fuld af Suk og Vee
110.
En Aften seent jeg lagde mig til Hvile
111.
Din Aand med min Aand Vidne bær
112.
Er Gud for os, hvad kan imod os være?
113.
Jeg føler nu en Glæde
114.
Kom, lad os nu Venner i Kjærligheds Aand
115.
Lad os Rejsen fortsætte
116.
See den muntre Skare hist
117.
Saa sikker en Grundvold for Eder, som troer
118.
O Brødre, Søstre, lad os saa
119.
Op, Zions Brødre, op til Strid
120.
Hør, i din Eenbaarnes Navn
121.
I disse Kivs og Tvedragts mørke Dage
122.
Lovpriser vor Frelser med Jubel og Sang
123.
Lover din Herre, o Zion, din Konge med Ære
124.
Lovsynger Herren højt i Chor
125.
Frem med Tak og Priis vi komme
126.
Jeg prise vil min Fader stor
127.
Kom, lad os synge
128.
Hosianna for den Zions Konge
129.
Farvel vi byde Eder, Kjære
130.
O, evige Fader, o Kjærligheds Væld
131.
Kom, du Psalmist, og slaa paa Harpens Strænge
132.
Fader vor i Himlen
133.
Aand over Aander, kom ned fra det Høje
134.
Evige Fader, vi ydmygt Dig beder
135.
Tak, Fader, Tak, Du sendte Sønnen
136.
Leed os frem, O Gud, vor Fader
137.
Vi synge vil i Hjertens Fryd
138.
Fader vor paa Himlens Throne
139.
Vi, Fader, os forsamlet har
140.
Vor Gud vi til Dig raabe
141.
Nu vi os forsamle her
142.
Vi atter forsamlede ere
143.
Hvilken salig Stund
144.
Kom Alle, som elske Immanuels Navn
145.
Et opløftende Minde
146.
Kom dog Alle, Store, Smaa
147.
Nu lyder atter Jesu Bud
148.
Hør os, Immanuel, vi Dig anraabe
149.
Glade, o Fader, vi Dig vil behage
150.
Guds Kirke er vor Klippeborg
151.
Nu forsamles vi
152.
Lovet være Du, Herre Christ
153.
Pagtens Engel fra Himlen foer
154.
O Gud, jeg sov saa tryggelig
155.
For Dig Fader kjær
156.
I Verdens Morgenstund opgik
157.
Farvel, Farvel, vort Fødeland vi byder
158.
Da Christi Kirke ved Guds Magt
159.
Salige Haab! Livenes Haab!
160.
Naar skal vi vel sees igjen
161.
Den signede Dag med Fryd vi seer
162.
Nu Farvel vi Eder byde
163.
Snart er vi Alle frie
164.
Hvorhen, hvorhen skal jeg nu gaae!
165.
Jeg har ej Fred, hvor skal jeg boe
166.
Kom, Hellige, fremad og frygter ej
167.
Den Gamle af Dage, o siig hvem er han?
168.
En Dag jeg paa et eensomt Sted
169.
I Babylons Taage jeg tankefuld gik
170.
O, Hellig-Aand, mit Liv, min Lyst
171.
Kom, Hellige, syng om Guds Martyrhær
172.
Kraften fra det Høje
173.
Hilser nu Zions den herlige Morgen!
174.
Fredens Budskab nu fra Zion lyder
175.
Naar er vor Trængsel omme?
176.
Kjærlighed er Lysets Kilde
177.
Syng med os, baade Mark og Skov
178.
Jeg priser Dig, min Konge stor
179.
Tag det sorte Kors fra Graven
180.
Almagts Gud, vi for din Throne
181.
Sin Vogn gjør han af Skyer blaa
182.
Den Seer, den Seer, Joseph den Seer
183.
Syng, Zion, o syng for vor Fader med Bøn!
184.
Naar skal vort Øje
185.
Som Markens Blomst, henvisner fage
186.
Stig, Jubel, højt fra Jordens lave Zone!
187.
Kjender Du Guds Retfærdighed?
188.
Det lufter mildt i Høst fra Velsignelsernes Hjem
189.
Herlig er Dagen
190.
Vort Løsen er vor Tro og Daab
191.
O, Herre, lad mig komme frem
192.
Zion, hun sidder paa Bjergets Top
193.
Dejlig er den Himmel blaa
194.
I barnlig Glæde juble vi
195.
Brødre, tør vi ihukomme
196.
O, Herre, tag mig ogsaa op
197.
Er Gud for mig, da træde
198.
O, lyt til Sandheds rene Røst
199.
Dyb af Kjærlighed
200.
Forfærdes ej, Du lille Hob
201.
O, min Fader, Du som troner
202.
Her er Guds Kirke og Himlens Port
203.
Guds Rige er atter oprettet paa Jorden
204.
Naar mit Blik vender did
205.
Fremad! Himlen er vort Maal
206.
Med os det har slet ingen Nød
207.
Saa vil vi nu sige hverandre Farvel
208.
Tænk, naar engang den Taage er forsvunden
209.
See engang, hvor Tiden gaaer
210.
Jesus Christus er min Klippe
211.
O, Zions Land, Du Guds Tempels Sted
212.
Gud Fader god i Himmerig!
213.
Jesus, min Frelser, dit herlige Navn
214.
Jeg er Fremmed, jeg er en Pilgrim
215.
Den Glæde, Verden giver
216.
Dejlig er Jorden
217.
Hvor seer det ud i Verdens Ørk
218.
Den store, hvide Flok, vi see
219.
Zion, o Zion, hvor er Du mig kjær!
220.
Med Spottens Rør i fromme Hænder
221.
O, Hellige, see over Bjergets Top
222.
Jerusalem, din Aske jeg beskuer
223.
Naar Synden vil mit Sind besnære
224.
Allevegne, hvor jeg vanker
225.
Forældre fine Spæde hen
226.
O, Herre Christ, din Stjerne staaer
227.
Der er et Land, hvor ingen Torne saarer
228.
I Morgenlysets gyldne Glands
229.
Hvert et Lys i Livets Nat
230.
Jeg tjener Gud, mens jeg er ung
231.
Hvormed er Lammets Brud vel liig?
232.
Udrust Dig, Helt fra Golgatha
233.
Vor Herre, Zebaoth!
234.
Jeg veed, paa hvem jeg bygger
235.
Saa endte da den mørke Tid
236.
En kjærlig Afsked vil vi tage
237.
Gud, som boer i Himlens Glands
238.
Elskte Zion, stærkt Du stande
239.
Den største Glæde, som jeg veed
240.
Skjøndt Prøvelser ligge nu paa Eders Vej
241.
O, Brødre, lad os henrykt smile
242.
Ej Zion gruer for Dommedag
243.
O, Fader, lad mit Hjerte faae
244.
Zions Sønner, ruster Eder!
245.
Herrens Raad ej Støv udgrunder
246.
Blomstre som en Rosengaard

Key

Has lyrics in text format
Has sheet music or a scanned page
Has an audio recording
Has a video