Andeliga Sånger

Andeliga Sånger till bruk för Jesu Kristi Kyrka af Sista Dagars Helige

Miscellaneous (General), Swedish.
Copenhagen, Denmark. N. Wilhelmsen; Jonas Engberg.
1860. 1881, 4th Edition. 253 songs.

Availability

Historical. This collection is out of print.

This edition is believed to be in public domain in the United States, either because it was published before 1925, or because it was published before 1964 and the copyright was not renewed. Any songs from before 1925 are in public domain and may be freely copied from their pre-1925 source. Individual songs first published between 1925 and 1964 may still be copyrighted, even if the collection has fallen out of copyright.

Flake-Draper Number: 1860 (Mormon Bibliography, 1830–1930)
Jacobs Number: 837.H (Mormon Non-English Scriptures, Hymnals, & Periodicals, 1830–1986)

Archive.org: andeliga
Google Books: Py1OAAAAYAAJ
BYU Harold B. Lee Library: BX 8685.2 .A1asw 1881 (Special Collections); BX 8685.2 .A1asw 1881 no. 2 (Special Collections)
Church History Library: M285.2 H99SWE 1881; M285.2 H99SWE 1881 no. 2; M285.2 H99SWE 1881 no. 3

Indexes

Songs(Return to top) Information Church Links Download Media

0. En gudaröst nu tonar öfver jorden

1. Morgonrodnans strålar träda

2. Gläd dig, o jord! Se, Herren vill

Words: Isaac Watts

Music: N/A

3. Stor Herren är och till hans pris

Words: Eliza R. Snow

Music: N/A

4. Kom Zions frälsta skara

5. Vak upp, hör rösten ljuder

Words: Anon.

Music: N/A

6. Nu Ephraims budskap kalla

7. Låt Zion i sin prakt stå fram

8. Vår store Gud städs under gör

9. Förlossar’n för Israel, vårt ljus och vår tröst

10. Den himmelska elden ibland oss nu brinner

Words: William W. Phelps

Music: N/A

11. Haf tröst, du Zion, Jesu brud!

12. Banéret synes svinga

13. Herrens folk sig skall förena

Words: Felicia D. Hemans

Music: N/A

14. Härligt det är ju att samlas tillsamman

15. Härlig är dagen

16. Gud Jehova! Du oss samlat har

17. Hvilken salig stund

18. För dig, Fader kär

19. I dessa kifs och tvedrägts mörka tider

20. När skall vårt öga

21. Fröjden eder, Zions söner

22. Evigt förbund

23. Nu Zions sol belyst vår jord

24. All jorden sig af himlens Gud berömme!

25. Till Lammets bröllop Herren nu inbjuder

26. O, sköna tid för Zions unga rike

27. Se, Guds rike blomstrar nu på jorden!

28. Kom, o du kungars Kung!

29. Farväl all jordisk ära

30. O, hören, I slägten på jorden, ett ord

31. Zions härolder, på sanningens bana

32. Yttersta tiden redan är inne

33. Se hur Guds sanning

34. Salems konungs prestadöme

Words: J. J. M. Bohn

Music: N/A

35. Åter kraftigt saltas jorden

36. Led oss fram, o Gud, vår Fader

37. Att Zion skall segra, Guds löfte vi fått

38. Nu Ephraims väktare städs stå på vakt

39. Herren vill sitt frälsningsverk fullborda

40. En “Mormon“ städs föraktas här på jord

41. Beskåden folkets mörka hvimmel

42. Guds engel nedsteg — hör hvad underverk stora!

43. Lofven Gud med jubelsång!

44. Att Zion beredes, det budskap utgår

45. Vi glädjas och fröjdas i sång med hvarandra

Words: William W. Phelps

Music: N/A

46. Jesus är Frälsarens härliga namn

47. Kom alle I Guds män! Gån ut, hans verk uträtta!

Words: Thomas Davenport

Music: N/A

48. Till polens kalla gränser

49. Kom, Israels äldste! förenad med mig

Words: Cyrus H. Wheelock

Music: N/A

50. Säg hvar fins Zions land

51. Jag är främling, jag är en pilgrim

52. Det är ett land, som fröjdar ljuft mitt hjerta

53. Hvad är det för en härlig ort

54. Se öknen och de torra platser grönskas

55. Zion! när på dig jag tänker

56. Zion är vår resas mål

57. Nu Zions fana höjes

58. Öfver hafvet hän och gröna slätter

59. Snart kreaturens suckar skola ändas

60. Zions kämpar! rusten eder

61. Ett folk sammankallas långt fjerran ifrån

62. Förlösas skall jorden, den vida

63. Se, jorden skall som Eden le!

64. Gläd dig Zion! gläd dig jord!

65. “Nu Babel är fallen,“ så rösten snart ljuder

66. Glade vi se till den höghvälfde himmel

67. Den tid går aldrig, aldrig ur vårt minne

68. Min själ ej mera ängslas

69. Upp jordens slägter! upp och sen!

70. Bön och kärlek ställ som himlavakter

71. Din Ande med mig vittne bär

72. Är Gud för oss, hvem dristar svärdet bära

73. Så innerligt jag glädes

74. Så kommen nu vänner och räcken er hand!

75. Herrens verk vi uträtta

76. En grundval är lagd innan jorden blef till

77. Lofsjungen vår Frälsar’ med jubel och sång!

78. Himlens Gud, vår Fader!

79. Helige Ande! Du himmelska rena!

80. Evige Fader! Vi ödmjukt bönfalla

81. Fader vår, på ärans troner!

82. Vår Gud! Vi dig åkalla

83. Nu vi oss församle här

84. Du upplyftande minne!

85. Nu höras åter Jesu bud

Words: George Manwaring

Music: N/A

86. Hör oss, Emanuel! kom till oss nära!

87. Glade, ja glade vi jubla och sjunga

88. Nu församlas vi, Herre, stå oss bi!

89. O Gud! Du sjelf förenat har

Words: Unknown

Music: N/A

90. O Gud! Jag sof så tryggelig

Words: J. J. M. Bohn

Music: N/A

91. Vid dagens slut, min själ utgjut

92. Då Kristi kyrka med Guds magt

93. Saliga hopp! Uppståndelsens hopp!

94. När få vi väl ses igen

95. Nu farväl vi eder bjuda

96. Kom Helige! framåt och följen mig

97. Ack, låt mig slippa ut!

98. Välsigna, Gud, ditt folk!

Words: Emmeline B. Wells

Music: N/A

99. Till nordens pol betäckt med snö

100. Helser nu Zions högst fridsälla morgon

101. Jag är en frigjord och lycklig “Mormon“

102. Stäm upp med jubelfröjd!

Words: Charles Wesley

Music: N/A

103. Profeten Joseph Smith han var

104. Härliga land! Landet, som Mose beskrifvit

105. Fader vår, i himlen ofvan

106. I hedniskt mörker fånget

107. O du Zion så ny

108. Brutna äro mörkrets länker

109. Gud, som bor i himlen härligt

110. Stora dag! re’n förebådad

111. Den Gud, som andra dyrka

112. Kom, låt oss sjunga!

113. Fader! Här vi oss böja!

114. O Herre! sänd till oss hit ned

115. Nu slägterna frukta för hvad som sker

116. Ur brödrahjertans djup en gång

117. O sköna dag, som nu förestår

118. O min Fader, du som tronar

Words: Eliza R. Snow

Music: N/A

119. Rusten eder, I Zions härolder!

120. Framåt! fram till Zion drag

121. O Herre! låt mig komma fram

122. Gå stolt på hafvets bölja

123. På jorden höra vi ett gny

124. En dag — o sälla ögonblick!

125. Vi hålla konferens

Words: Anon.

Music: N/A

126. När skall vår längtan ändas?

127. Kom, qvinna, man, till Zions strand

128. Hör men’skorna, så svärja de

129. Guds väg så ofta gömmer sig

130. O Fader, låt mitt hjerta få

Words: P. Wilhelm Poulsen

Music: N/A

131. Lägg bort, lägg bort ditt sorgedok!

132. Min Gud! du källsprång till min fröjd

133. Vi sjunga Zions sånger

134. O säg, hvad är sanning? Den ädlaste sten

Words: John Jaques

Music: N/A

135. Morgonen upprinner så härlig och glad

136. Om Joseph Smith, som siar’ var

137. Det är helt visst på tiden snart

138. Messie evangelio, Som utgör helgons

139. Sabbatsdagens helga stunder

140. I men’skoverldens kalla natt

141. Herrens Zion, helga stad

142. Farväl, mitt fädersland farväl!

143. Brist ut, o själ! Vår Gud är värd

144. Då din lefnadsdag syns dyster

145. Helgon upp, och vänden er till Zion!

146. Jag har suckat och sörjt mången gång

147. O Babylon! se, hur din lust svinner bort

148. O Gud, som ofvan bor

149. Hör Herran har talat och redan förskingrat

150. Kom, o min själ, ett samtal visst förnöjer

151. Min broder spörjer mig hvarför

152. Se morgonstjernans strålars glans

153. Se Herren kommer snart i skyn

154. Han kommer snart, o bröder, låt oss strida!

155. O sköna ljus från himlens troner

156. Nu kom det bud från englars chor

157. Saligt är det lilla folk

158. Tecken skall ske för domedag

159. I Kirtland Zions tempel stod

160. I jordens slägter, vaknen, sen

161. Stäm upp af fröjd, I Zions söner!

162. Mikael, den store Förste snart

163. Nu verldens riken känna suck och ve

164. Se de glade syskon der

165. Kristus låg vid modershjerta

166. Visst i den Enföddes namn

167. Lofva o Zion, din Herre och Konung med ära

168. Farväl vi bjuda eder, kära!

169. Tack Fader, tack, du sände Sonen!

170. Vi här nu församlade äre

171. Kommen alle, store, små

Words: Parley P. Pratt

Music: N/A

172. Guds kyrka är vår klippeborg

173. Farväl, farväl, vårt fädersland vi bjuda

174. Den signade dag med fröjd man ser

Words: N. F. S. Grundtvig

Music: N/A

175. Jag har ej frid, hvart skall jag gå

176. O Helge And’ du himlaröst

177. Här, här måste jag lida

178. I skördemän, att skörda gån!

179. Säg mig ej i sorgfull timma

180. I, som i fast förening

181. Frimodig var för sannings sak

182. Ack lifvet blef en börda

183. Jehova! himlens, jordens Gud!

184. Så lyfta nu ditt hufvud upp

185. I lifvets alla händelser

186. Hur säll och fri jag är i denna boja

187. Stödd vid Gud på Zions väg vi skrida

188. Mottag den tacksamhet vi ge

189. Dig förtro till Herren här i tiden

190. Salig du är ju om äfven ditt hjerta

191. Så kort är den tid här i Babel vi gäste

192. Vi gå bort till Guds ro

193. Nu uppres dig, o härliga Zion!

194. Gör hvad är rätt, ty natten förvandlas

195. Det ljusnar kring rymden, snart stiger han ner

196. Hur ljuf, o Gud, hur säll den lott

197. Hvar är det land, som längtansfullt vi söka?

198. Hvad har Gud Fader gjort för oss?

199. Morgon mellan fjällen!

200. När från hvilan jag uppstår

201. När skyarna tjockna

Words: David Denham

Music: N/A

202. Här mig trycker Babels tvång

203. O, hur godt att känna hamnen

204. Fader mild! dig hjertat prisar

205. Länge har norden legat i dvala

206. O du Zion, Gud stad!

207. Herren vill med välbehag

208. O, hur sällt, att lycklig vakna

209. Ungdom! akta på din gång

210. Mitt bröst nu häfver sig af lust att strida

211. Då dagen flyr ifrån vår stad

212. Snabb är tiden, ilar under flykten

213. Höj ditt öga upp till Zions fana

214. Trots alla otrons mörka magter

215. Jag har en vän, som jag ej vill förskjuta

216. Sant och visst det är att Kristi kyrka

217. Din vandring går ej alltid lätt

218. Du himlarnes Herre, vi bedje till dig

219. Älskade vän, o min broder så kär!

220. Se, morgonstjernan blinkar glad!

221. Sjung Herrens lof! Sjung Herrens lof!

Words: Isaac Watts

Music: N/A

222. Kom, samlens här och sjung!

223. På hoppets vingar

224. Tvifla ej, men förtrösta

225. Uti kalla mörka vinternatt

226. Det mörker är försvunnet

227. Kraften från det höga

228. Kärleken är ljusets källa

229. Tag det korset bort, som vårdar

230. Allmagts Gud, som verldar bjuder

231. Sin vagn han gör af skyar blå

232. Stig jubel högt, från jordens låga zoner!

233. Säg, känner du rättfärdighet?

234. Öfver stjernornas dans

235. Framåt! Himlen är vårt mål

236. När vi denna gången ämna

Words: Anon.

Music: N/A

237. Oss har nådens budskap nått

238. Sjung helgonflock om seger

239. Sänd mig, Herre, till att säga

240. Se engång hur tiden går

241. Jesus Kristus är min borgen

242. Zion, o Zion, hur är du mig kär!

243. O, Zions land, der Guds tempel står

248. Det fins ett land, der intet törne sårar

244. I morgonljusets gyllne glans