Heilige Lofzangen

Heilige Lofzangen

Heilige Lofzangen en Geestelijke Liederen voor de Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen in Nederland

Heilige Lofzangen, Dutch.
Rotterdam, Netherlands. Asa W. Judd.
1884. 1895 Edition. 137 songs.


Indexes

References

List of songs

Show results that:

Songs (Return to top)
1.
De morgen daagt
2.
O volheid van zegen
3.
Heel de wereld ligt in ’t duister
4.
Triomf! de Heer volbrengt Zijn werk
5.
Zie den heil’gen Engel vliegen
6.
Ziet den heil’gen Heraut komend
7.
Israel, Israel, God die roept u
8.
Blijdschap op aard, de Heer verschijnt
9.
Komt, kinderen van Zion
10.
Een Engel kwam neer
11.
’k Zag ’n ander Engel vliegend gaan
12.
Komt alle zonen Gods
13.
Komt, hoort naar des profeten stem
14.
Wat zag men daar van den Hemel?
15.
Komt nu, looft Immanuëls naam
16.
In welk een oord men broeders vindt
17.
Gij ouderlingen Israels
18.
Komt, voorwaarts ten strijde
19.
De Geest uit de hoogte
20.
Gods Geest is nu brandend
21.
Hoe zal ik U naar waarde prijzen
22.
O Jezus! Gij Gever
23.
Daar boven is een heerlijk oord
24.
Beveel gerust uw wegen
25.
Hoe heb ik, dierb’re Heiland
26.
Is Jezus’ bloed voor mij gestort?
27.
Ik zie een poort wijd open staan
28.
Mijn hart is sterk door Jezus’ macht
29.
Broeders, moedig ’t kruis gedragen
30.
Ik weet dat mijn Verlosser leeft
31.
Als ik bij ’t kruishout peinzend sta
32.
Wees gij stil mijn ziele
33.
Daar ruischt langs de wolen
34.
God hoog in eer
35.
Voor immer met den Heer
36.
Gedankt zij God, Zijn naam zij d’eer
37.
Ik hoor een stem zoo zacht en teeder
38.
Kom, Heilge Geest, daal neder
39.
Als ik zwak ben en vermoeid, Heer
40.
Werk, want de nacht komt dalen
41.
Als men Jezus’ heilge handen
42.
Dat ons hart U mag behooren
43.
Jezus is de goede Herder
44.
Jezus is mijn Heer en Koning
45.
O Heilgen, zaagt gij niet
46.
Op, broeders, deze dag
47.
Hier ben ik, Heer, om te vervullen
48.
O geef ons Uw genade
49.
Op, staat op, en versiert u, o Zion
50.
Geef ons plaats om daar te zijn
51.
Juicht, gij verstrooiden
52.
Jehova, Heer van ’t gansch heelal
53.
Zijt Gij aan boord
54.
Heer laat dan nu uw Heilgen Geest
55.
Heer, wij gaan nu met uw zegen
56.
Leid ons, o Gij groote Meester
57.
O Heer wij brengen nu
58.
Uw glorie, Heer, is uitgebreid
59.
Looft dan den Heer
60.
Uw dienst is zoet, mijn God
61.
Mijn God de bron van al mijn vreugd
62.
Jezus werd eertijds veracht
63.
Wees oprecht in al uw wandel
64.
Als ik eens zal gaan
65.
Welk een Vriend is onze Heiland
66.
Verlosser van Israël
67.
Houdt stand en zeg mij roode man
68.
Als ons d’Englen welkom heeten
69.
Weldra zult gij immers komen
70.
O mijn Vader, Gij die woont
71.
Zijt gij moe en mat gestreden
72.
O zeg wat is waarheid
73.
Eere den man die spreekt met Jehova
74.
Wij danken U, Heer
75.
Gij Heidenen verlaat uw pad
76.
Wie zijn zij in ’t wit gekleed
77.
Denk niet, als gij opgaat naar Zion
78.
Doe wat is recht
79.
De zondaar volgt den weg
80.
Hoe genotvol is de bidstond
81.
Komt, laat ons opnieuw
82.
Komt, Heil’gen, komt
83.
Komt, gij die God bemint
84.
Ziet den sterken God verschijnen
85.
Als de levensstormen woeden
86.
’t Evangelieschip is zeilend
87.
Waar men vriendschapsstemmen hoort
88.
Eeen heil’ge! Komt die naam mij toe?
89.
Snel vlieden kostbre tijden heer
90.
Laat ons vriendlijke woorden
91.
Wij willen zien den tempel
92.
Wij zingen liederen Zions
93.
Blijde zingen zij te zamen
94.
Zion staat met bergen omsingeld
95.
O vast als een rotssteen
96.
Straks groeten wij de Zionsstranden
97.
Luister en glorie voor Zion
98.
Ik ken een land zoo heerlijk
99.
Laat de lampen helder lichten
100.
Gods werk is ons zeer wonderlijk
101.
Te midden van verwarring
102.
Verheugt u nu, de nacht vlood heen
103.
Wij zijn werkers, trouwe werkers
104.
O gij bergen zoo hoog
105.
Als gij voelt om te berispen
106.
Wij marcheeren voort tot glorie
107.
Op, ontwaakt, gij beschermers
108.
Zegt ons, Heil’gen
109.
Broeders, zusters, blij te moede
110.
Daar is schoonheid in het rond
111.
Hoop van Israel, Zions leger
112.
Blij ontmoeten
113.
Voor g’uw woning hebt verlaten
114.
Boven de sterren
115.
Heer! wij komen hier tot U
116.
Laat hen, die Heil’gen willen zijn
117.
Wij schamen ons den Heere niet
118.
Zingen wij voor ’t scheiden
119.
Weet dit, dat elke ziel is vrij
120.
Geest des geloofs, daal neêr
121.
Waartoe zijt gij te zaâm vereend?
122.
Het brood wordt ons hier toegediend
123.
O, groote Heer, wij bidden
124.
Dankt al uw heil aan Jezus’ naam
125.
Broeders, komt! de Heiland noodt
126.
Als geliefden zijn geroepen
127.
Wat is het Evangelie?
128.
Wij nad’ren nu tot U, o Heer
129.
Zoete nacht
130.
Herders, hoort
131.
Looft God, o broeders!
132.
Weest gezegend, trouwe boden
133.
Nabij is reeds die zaal’ge dag
134.
O zaal’ge ure van gebed
135.
Nader, mijn God, tot U
136.
Toen eerst het licht der waarheid kwam
137.
’t Jaar heeft haast zijn loop volbracht

Key

Has lyrics in text format
Has sheet music or a scanned page
Has an audio recording
Has a video