Heilige Lofzangen

Heilige Lofzangen

Heilige Lofzangen en Geestelijke Liederen voor de Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen in de Nederland-Belgische Zending

Heilige Lofzangen, Dutch.
Dordrecht, Netherlands. Netherlands-Belgium Mission; J. de Zeeuw.
1884. 1899 Edition. 175 songs.


Indexes

References

List of songs

Show results that:

Songs (Return to top)
1.
Zion’s Banier
2.
De Dag der Bevrijding
3.
Leid ons, Groote Meester!
4.
De Heer volbrengt Zijn werk
5.
De Blijde Boodschap
6.
Verlossing
7.
Israel, Israel!
8.
Blijdschap op Aarde
9.
Vergadering
10.
Cumorah
11.
De Herstelling van het Evangelie
12.
Uitnoodiging
13.
Hoort naar des Profeten stem
14.
„En ik zag eenen anderen Engel”
15.
Looft Immanuel’s Naam!
16.
Gij, Ouderlingen Israels!
17.
De Geest uit de Hoogte
18.
Hozanna!
19.
Dankgebed
20.
O Jezus, Gij Gever!
21.
Gedankt zij God!
22.
Vertrouwen
23.
De Boodschap der Zaligheid
24.
Alles looft Gods Liefde
25.
De open Poort
26.
Vat Moed! Alles is wel
27.
Het Loon der Zelfverloochening
28.
Wij gaan met Uw Zegen
29.
Mijn Verlosser leeft
30.
Bij het Kruishout
31.
Heer! geef Geloof
32.
De Pinksterdag
33.
Eensgezindheid
34.
Werk, terwijl het dag is
35.
Bij het Avondmaal
36.
Staat op ten Strijde!
37.
De Verspreiding van het Evangelie
38.
Zegen onze Bijeenkomst!
39.
De Wereld ligt in ’t duister
40.
O Heiligen, weest moedig!
41.
Zegenbede
42.
Looft den Heere!
43.
De Bron van mijne Vreugde
44.
Jezus werd eertijds Veracht
45.
Wees oprecht in uwen Wandel
46.
Verlosser van Israel!
47.
De Indiaan
48.
De Dag der Heerlijkheid
49.
O, mijn Vader!
50.
Moed en Vertrouwen
51.
Wat is Waarheid?
52.
Eert den Profeet
53.
Wij danken U, Heere!
54.
Het Evangelie tot al de Volkeren
55.
Het Loon der Volharding
56.
Het Loon der Volharding
57.
Als gij opgaat naar Zion
58.
Doe wat recht is
59.
Verlossing voor den Zondaar
60.
Het Goede betrachten
61.
Wie God mint
62.
De Wederkomst van Christus
63.
Ik rust dan veilig
64.
Het Evangelieschip
65.
Daar mag de Getrouwe zijn
66.
Komt die Naam mij toe?
67.
Verwachting
68.
De Zegeningen Zions
69.
Het Evangelie teruggebracht
70.
God is met ons
71.
Vast als een Rotssteen
72.
Luister en Glorie!
73.
Een heerlijk Land
74.
Gods wonderbaar Werk
75.
Te midden van Verwarring
76.
De Nacht vliedt heen
77.
Wij zijn trouwe Werkers
78.
Zion
79.
Eene goede Vermaning
80.
Voorwaarts tot Glorie
81.
Zion zal zegepralen
82.
Liefde in Huis
83.
Hope van Israel
84.
Blij Ontmoeten
85.
Vergeet niet ’t Gebed
86.
Heere, wij komen tot U
87.
Die Heiligen willen zijn
88.
Als Jezus komt
89.
Zingen wij voor ’t Scheiden
90.
Des Menschen vrije Wil
91.
Het Licht des Heiligen Geestes
92.
Avondmaalslied
93.
Avondmaalsgebed
94.
Herdenkt het Sterven van Christus
95.
De Offerande op Golgotha
96.
Het Sterven onzer Geliefden
97.
Wij naderen tot U, o Heere
98.
Looft Gods Verlossing
99.
Weest gezegend, trouwe Boden!
100.
Het Oprichten des Koninkrijks
101.
De Ure des Gebeds
102.
Nader, mijn God, tot U
103.
Zij slapen in Vrede
104.
Het heerlijkst Oord
105.
Het Verzoeningswerk van Christus
106.
Vertrouw op Gods Beloften
107.
Rusten aan Zijn Zijde
108.
Voor hen rijst mijn Bede
109.
Jezus’ Bloed
110.
Sterk door Jezus’ Macht
111.
Een lieflijke Naam
112.
Huiswaarts
113.
„Kom tot Mij!”
114.
Kom, Heilige Geest!
115.
De Trouwe Vriend
116.
De Morgen Zions
117.
Geef ons Uw Genade!
118.
Heiland, ’k heb U noodig
119.
De Zeven Kruiswoorden
120.
Tot Vernieuwing des Verbonds
121.
Laat uw Licht schijnen
122.
Bij het Einde des Jaars
123.
Mijn Hoogste Goed!
124.
O, hoe schoon!
125.
Het Gebed
126.
Als mijn Hart U smeekt
127.
Morgengebed
128.
De Goede Herder
129.
Avondgebed
130.
Heilboden Gods
131.
Wat is Waarheid?
132.
Glorie tot God omhoog
133.
De schoone Toekomst
134.
Dochter Zions
135.
Erkent dien God
136.
Vergeving door Zijn bloed
137.
Ons hooger Doel
138.
Israels Leidsman
139.
De Groote Redder stierf
140.
Bron van Geloof!
141.
Zingt een nieuw Gezang
142.
Verhoor mijn stil Gebed
143.
Naar de Zondagsschool
144.
Welkom, Heil’ge Zondag!
145.
De Standard van Zion
146.
Uw Dienst is zoet
147.
Het Hart kent daar de zijnen
148.
De Verdrukking
149.
De Grootheid des Heeren
150.
Boven de Sterren
151.
God, Hoog in Eer!
152.
Dat ons Hart U behoore
153.
Waarheen gaat gij?
154.
Laat ons moedig strijden
155.
Zoete Nacht!
156.
De Herders van Bethlehem
157.
Wees gij stil, mijn Ziele
158.
Als een Herder, leid mij
159.
Vriendelijke Woorden
160.
Maak mij Uwe Wegen bekend
161.
Verlangen naar God
162.
Loof, loof den Heere!
163.
Kom, o Gij Vredevorst!
164.
’s Heeren Dood en Opstanding
165.
Weent niet alleen
166.
Wanneer zien wij U terug?
167.
Het Graan en het Onkruid
168.
Rust en Vrede
169.
Geest des Hemels
170.
Welkom, Sabbatmorgen!
171.
Vrijheid, Liefde en Vrede
172.
O God, hoor toe
173.
Morgenlied
174.
Ontvang ons Vreugdelied
175.
Nader, mijn Heiland, tot U

Key

Has lyrics in text format
Has sheet music or a scanned page
Has an audio recording
Has a video